สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยข้อ9กับข้อ10หน่อยค่าา
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คำชี้แจง: นักเรียนเติมข้อความใน เรื่องบทบาทของสตรีไทย ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำสตรีไทยในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทด้านใด 2. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ทรงมีบทบาทด้านการเมืองการปกครอง คือ บทบาทของสตรีไทย 3. วีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เป็นผลดีต่อการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา คือ 4. รัชกาลที่ 3 ท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างของวีรสตรีไทยในการรักษาบ้านเมืองอย่างไร 5. ผู้นำสตรีในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มีบทบาท ทรงพระเยาว์ คือ.. 6. หญิงไทยที่มีฐานะดีในสมัยรัชกาลที่ 3 มีบทบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ 7. ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหญิงไทยส่วนใหญ่ต้อง เพราะเหตุใด 8. การปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและทำให้สตรีมีสิทธิความเป็นพลเมืองโดย สมบูรณ์ โดยวิธีการใด 9. ในสมัยใด 10.1 แผ่นดินแทนพระมหากษัตริย์ที่ยัง 10.2 10. บทบาทของสตรีของไทยในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (อธิบายโดยสังเขป) สตรีไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยเฉพาะสตรีชั้นสูงและชั้นกลางทำให้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉