ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ใครก็ได้ช่วยด้วยไม่รู้อะไรเลย

1. ปฏิกิริยาไม่ใช้แสงเกิดขึ้นที่ออร์แกนเนลล์ได ส่วนใดของออร์แกนเนลล์ THA 2. สารตั้งต้นในวัฏจักรคัลวิน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของวัฏจักรคัลวิน คือ 3. RuBiSCO เป็นเอนไซม์ที่มีสารตั้งต้น คือ เกิดปฏิกิริยาใด.. 4. ขั้นปฏิกิริยา reduction เป็นการเปลี่ยนสารใด โดยมีการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันจาก 5. น้ำตาลตัวแรกของวัฏจักรคัลวิน คือ ในส่วนของออร์แกนเนลล์ คือ และเกิดปฏิกิริยาที่ออร์แกนเนลล์ 6. ในขั้นตอน regeneration เป็นการเปลี่ยนสารใด 7. ปฏิกิริยาไม่ใช้แสง จำเป็นต้องใช้แสงหรือไม่ เพราะเหตุใด D 8.1 นํ้าตาลกลูโคสเกิดได้มากที่สุด ใช้ NADPH+H จำนวน...... ใช้ NADPH จำนวน... 8.2 อักษร E คือ... 60 8.3 อักษร C คือ.. RuBP .......................โมเลกุล อักษร G คือ... ทํางานได้โดย.. 8. จงเขียนวัฏจักรคัลวิน พร้อมตอบคำถาม เมื่อมีสารตั้งต้นให้ดังนี้ 0 จำนวน 30 โมเลกุล NADPH+H จำนวน 62 โมเลกุล, ATP จำนวน 100 โมเลกุล NADPH จำนวน 20 โมเลกุล CO จำนวน 36 โมเลกุล PGA ผลิตภัณฑ์ คือ Calvin cycle ใช้จํานวน เกิดขึ้นในขั้นต เช่น G เป็น ซึ่งจะสามารถผลิตเป็น หรือ จะเก็บสะสมไว้ในรูปของ B น.ส. ธนวรรณ มา ม.5/1 PGAL เป็น เป็น Glucose โมเลกุล ใช้ ATP จำนวน.......... โมเลกุล CO, จํานวน.... โมเลกุล ใช้ 0 จำนวน...................... โมเลกุล โมเลกุล โมเลกุล แล้วจะเกิดสาร A คือ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉