สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงับวิชาประวัติศาสตร์

วิชาประวัติศาสตร์ 1 (ส 31103) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใบงานที่ 3.4 เรื่อง อิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อสังคมไทย คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดและอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อ สังคมไทย ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านภาษาและกฎหมาย LITTLE อิทธิพลของ อาณาจักรโบราณ inclu ที่มีต่อสังคมไทย 115) ภาคเรียนที่ 1 in laufeinwramos ด้านรูปแบบการปกครอง ------ chrompernbanesave terrierourehrsepolisko 1 arenipot STIS.n.et new ด้านศิลปกรรม curethany legfreyfpo.st ..........
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ Forms Fr 1.สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงยอมเสียสละดินแดนบางส่วน ของไทยให้ชาติ & มหาอำนาจตะวันตก เพราะ 2.พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษอังกฤษ คือ 3.เหตุผลที่ชาติตะวันตกนำมาอ้าง เพื่อต้องการยึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้น คือ 4.ผู้ที่ก่อตั้งจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ 5.ในสมัยกษัตริย์ไทยพระองค์ใด ที่ไทยส่งคณะสมณทูต ไปอุปสมบทให้แก่กุลบุตรชาวลังกา 6.พระมหากษัตริย์ไทย ที่สนับสนุนให้ปลูกข้าว เพื่อการส่งออก คือ ........................... 7. พระมหากษัตริย์ ที่ริเริ่มประเพณีบูชาพระพุทธบาท คือ................................... 8. ในรัชสมัยใดที่ให้สิทธิสตรีในการเลือกคู่ 9.ในรัชสมัยที่มีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขึ้นเป็นครั้งแรก คือ ...................... 10. ในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใดที่ยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้า 11.พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ในสมัยใด 12.พระมหากษัตริย์อยุธยา ที่ทรงโปรดเกล้าให้รื้อฟื้นสถาปัตยกรรมแบบเขมร คือ 13.การจัดการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 1 การบังคับบัญชาหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นหน้าที่ของ และ เปลี่ยนมาเป็นการยืนหรือนั่งเก้าอี้ 2... ที่เมืองเมืองประเทศราชถวายในสมัยรัชกาลที่ 1 คือ 14.เครื่องราชบรรณาการ 15.การปกครองแบบจตุสดมภ์ ประกอบด้วย 16. ในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่ยึดหลักความสามารถของบุคคลในการรับราชการ 17.ผู้สำเร็จราชการแทนรัชกาลที่ 5 ครั้งแรก คือ 18.พระราชนิพนธ์ เรื่องไกลบ้านเป็นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ถึงใคร... 19. กลุ่มก้าวหน้า ร.ศ.103 ได้กราบบังคมทูลถวายความเห็นต่อ รัชกาลที่ 5 อย่างไร 1... 3.....
20.หน้าที่ของระบบเทศาภิบาล คือ 21.กบฏที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ภาคเหนือคือ 22.การปกครองแบบสุขาภิบาลเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ 23.การยกเลิกระบบไพร่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คือ 1. 3.. ทันที ภาคใต้คือ จังหวัด 24.ค่าตัวของทาสจะเพิ่มขึ้นตามอายุจนถึงจุดสูงสุด เมื่อชายอายุ ปี หญิงอายุ 25.พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย พ.ศ. 2417 ลูกทาสเมื่อมีอายุ ...................หมดค่าตัวและเป็นอิสระ ภาคอีสานคือ arter auf anys avaturqun 26.พระราชบัญญัติลูกทาสลูกไทยพ.ศ. 2417 ระบุว่าลูกทาสจะมีค่าตัวสูงสุดเต็มที่ เมื่ออายุ 27.สาเหตุที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป คือ 28.การเสด็จเยือนประเทศใดในทวีปยุโรป ของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมุ่งหวังในการช่วยช่วย ถ่วงดุลย์อำนาจกับอังกฤษและ .. ปี ปี ฝรั่งเศส คือ และ 29.ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย คือ 30. ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาพระนครและเป็นประธานผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร คือ sulapalligetelt erara vener han arle harampurse.randreng.. Fofcancro aliones barnet ouvirestarwulburantioh umiercury. met chiriburcan congueur to wh
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉