ชีววิทยา
มัธยมปลาย

หาคำตอบให้หน่อย

3. 1. โปรตีนประกอบจากหน่วยย่อย............ องค์ประกอบสําคัญคือ 2. การเชื่อมระหว่าง amino acid 2 โมเลกุล โดยต่อที่หมู่ ..ของอีกโมเลกุล A. H₂N- N CH₂ CH₂ CH₂ (a) Primary structure CH₂ ENNH2 ใบงาน สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต โปรตีน) ชื่อ 1 เลย CH₂ C. SH Hydrogen bond (b) Secondary structure งย้ดกันด้วยพันธะ 6. สามารถแบ่งโครงสร้างโปรตีนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ D. OH CH₂ c) Tertiary structure Heme -polypeptide โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน | 11 (d) Quaternary structure- a polypeptide E HN CH₂ จากรูปมี peptide bond...................ออกมาจากการสร้างพันธะ............... จากรูป peptide นี้ประกอบจาก amino acid 4. เพปไทด์ (peptide) ที่ประกอบด้วยกรดแอมิโน (Amino acid) 2 โมเลกุล เรียกว่า 5. เพปไทด์ (peptide) ที่ประกอบด้วยกรดแอมิโน (amino acid) 3 โมเลกุล เรียกว่า......... ของโมเลกุลหนึ่งกับหมู่ CH₂ CH₂ NH ====== NH₂ เลขที่ 1 ชั้น ม.4/1 -OH ธาตุที่เป็น kcal 7. จากภาพ a-b ฮีโมโกลบินจัดเป็นโปรตีนที่มี โครงสร้างแบบใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉