ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะข้อ12พร้อมอธิบายด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะෆ╹ .̮ ╹ෆ

อ้าง ถาม 8) ต้นไผ่ได้ชื่อว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวที่สูงที่สุดในโลก ความสูงของ ต้นไผ่เกิดจากเนื้อเยื่อเจริญในข้อใด a. apical meristem b. intercalary meristem d. vascular cambium ข. ข้อ a และ b ก. ข้อ a ค. ข้อ a, b และ d ง. ข้อ a, b และ C 9) กระพี้ไม้ (Sapwood) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อของพืชส่วนใด n. Secondary xylem . Vascular cambium, Primary phloem, Secondary phloem c. cork cambium n. Primary xylem, Secondary xylem . Vascular cambium, Primary xylem, Secondary xylem 10) ถ้าพบว่าลำต้นของพืชมีเซลล์ไซเล็มขนาดใหญ่ ผนังเซลล์บาง ปรากฏเป็นแถบสีจาง แสดงว่าพืชเจริญในสภาวะใด ก. เจริญในสภาวะที่มีน้ำมาก ข. เจริญในสภาวะที่มีน้ำน้อย ค. เจริญในสภาวะที่มีน้ำท่วมขังตลอดเวลา ง. เจริญในสภาวะแห้งแล้ง ไม่มีน้ำ 11) การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อชนิดใดในใบที่มีผลต่ออัตราการ สังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด ก. มัดท่อลําเลียง ข. สปันจีมีโซฟิลล์ ค. พาลเสดมีโซฟิลล์ ง. ปากใบ 12) บริเวณที่นักเรียนจะผ่าตามขวาง(cross section)จะพบ วาสคิวลาร์บันเดิล และขนราก คือส่วนใด ก. บริเวณที่เซลล์มีการเจริญเปลี่ยนแปลงเต็มที่ ข. บริเวณที่เซลล์มีการแบ่งตัว ค. บริเวณที่เซลล์มีการยืดยาว ง. บริเวณที่เซลล์หยุดการแบ่งตัว 20) เนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต มีผนังเซลล์เพียงชั้นเดียว 2

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉