สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ข้อ 7 ตอบอะไรคะ

ใบงาน เรื่องพุทธประวัติ 1. สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน เรียกว่า 2. พระพุทธรูปปาง... ความเป็นมา 3. พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวัน ค่ำ เดือน... 4. หลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จแปรสถานที่สำหรับทรงพักผ่อนที่เรียกว่า ณ สถานที่ต่าง ๆ ใกล้กับสถานที่ตรัสรู้ 7 แห่ง แห่งละ 7 วัน ทั้ง 7 แห่งนั้น เรียกว่า 5. เวไนยสัตว์ หมายถึง....... 6. ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงป่า ธรรมแก่... พระธรรมที่ทรงแสดง เรียกว่า... และการแสดงธรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก จึงมีชื่อเรีย 7. เมื่อปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมชื่อ จนพระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 8. พระสาวกเดินทางมาประชุมพร้อมกันที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระสาวกทั้งหมดล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ.... และพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมคำสอนที่เรียกว่า 9. พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาโดยมีพุทธบริษัท 4 ช่วยเป็นกำลังสำคัญเป็นเวลาทั้งหมด 45 พรรษา พุทธบริษัท 4 ได้แก่................ 10. พุทธจริยา คือ.. มี 3 ประการ พระองค์ได้ทรงแสดง
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉