สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาสังคมศึกษาเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
ช่วยหน่อยนะคะ🙏

คำถามพัฒนากระบวนการคิด ๑. ชมพูทวีปคือดินแดนใดในปัจจุบัน และสังคมชมพูทวีปมีลักษณะอย่างไร ๒. ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพุทธกาลมีลักษณะอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากความเชื่อในพระพุท หรือไม่ อย่างไร ๓. การที่พระพุทธเจ้าทรงประสบผลสำเร็จในการบำเพ็ญเพียร เป็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณธรรมด้ นักเรียนสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้หรือไม่ อย่างไร นักเรียนคิดว่าการก่อตั้งและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีผลทำให้พระพุทธศาสนาเจริ ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ๕. จากคำกล่าวที่ว่า “พระพุทธเจ้า ทรงเป็นครูแห่งครู นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 5. ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีถ้อยคำใดบ้างที่แสดงให้เห็นภาวะผู้นำของพระพุทธเจ้า ๗. หลักธรรมของนักบริหารที่พระพุทธเจ้าทรงมี ได้แก่อะไรบ้าง ๔. พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรบ้าง ในฐานะที่นักเรียนเป็นชาวพุทธ นักเรียนจะมีส่วนช่วยธำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงยังคงดำรงอยู่ และมีผู้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ๑๐. ๒๐ พระพุทธศาสนา ม.๔-๖

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉