คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

มูแทบแน่นกรจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่อง สถานการณ์ความน่าจะเป็น (1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (4) ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค23102 ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ เลขที่ ชั้น เลขที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ : หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาส เกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ช่องละ 1 คะแนน) กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีส้ม 2 ลูกและลูกบอลสีฟ้า 1 ลูก จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 1 ลูก ตอบ 2) จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้ม ตอบ.. 3) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้ม ตอบ. 4) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีฟ้า ตอบ. 5) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกัน ตอบ.. 6) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มทั้งสองลูกจากการหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกัน ตอบ. 7) ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 2 โดยหยิบลูกแรกแล้วไส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ตอบ. 8) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีฟ้าทั้งสองลูก โดยหยิบลูกแรกแล้วใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ตอบ.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉