ชีววิทยา
มัธยมปลาย

คือ งง ช่วยหน่อยครับ

โรงเรียน ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีน 7.1 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เกิดขึ้นที่หมายเลขใดบ้าง DNA การถอดรหัส าRNA นิวเคลียส 7.2 จากภาพหมายเลข 1 และ 2 คือขั้นตอนใดและขั้นตอน ทั้งสองเกิดขึ้นเพื่ออะไร (RNA กรดอะมิโน 4 การแปลรหัส "กาRNA โรโบโซม โปรตีน 2 ไซโทพลาซึม 8. ลำดับเบสบน DNA แม่แบบ เป็นดังนี้ 5" ATCCGTTAGGCA 3" ในกระบวนการถอดรหัสจะมีทิศทางการ สังเคราะห์เป็นอย่างไร และลำดับเบสบนสาย mRNA เป็นอย่างไร 9. DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 5 CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3" สายพอลิเพปไทด์ที่ สร้างขึ้นมาจากสาย DNA นี้ จะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและอะไรบ้าง
เรื่อง สมบัติของสารพันธุกรรม 1. จงจำลองสาย DNA ให้ถูกต้อง สายแม่แบบ 5 CGCAGATTCGATGGCCCTGTGGATACGCCTC 3" สายใหม่ = สายแม่แบบ 3" GCGTCTAAGCTACCGGGACACCTATGCGGAG 5" สายใหม่ - 2. 3" GCTACAGGCTTAGGGCTACCGAATGGCGTA 5" โคดอนของ mRNA. * 4 แอนติโคนดอนของ (RNA. - ลำดับกรดอะมิโน 3. 5 ACCACGGCTTTGCATCGTAACTGTGGTCGT 3" ..LACGAMSA.AAL.CC..GAL.SC บUA CC.CAป แอนติโคนดอนของ เRNA.SCACASOICUมA.CCGCMACCSAALGGCGUA. ลำดับกรดอะมิโน.Ale. Thr. .Gly Lau. Sly.ะLau Ero. ASh.-น "vol โคดอนของ mRNA.. 4. 5 GAUCACCAAGGUAAGGCACUUAGGUAGCAU 3" ลำดับเบสของ DNA. แอนติโคนดอนของ (RNA. ลำดับกรดอะมิโน 5. Tyr - Asp - Gly - Phe - Thr - Glu - Trp - Asn - His ลำดับเบสของ DNA.. แอนติโคนดอนของ IRNA.. โคดอนของ mRNA 6. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง mRNA Protein DNA

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉