แผนการเรียน
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

คะแนน แบบทดสอบความรู้ ก่อนเข้ารับการอบรม ร้อยละ โครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 11 ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สำนัก/กอง/ส่วน. อายุราชการ เปี แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 1. ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อยู่ในระยะที่เท่าไร ก. ระยะที่ 1 ข. ระยะที่ 2 ศ. ระยะที่ 3 ง. ระยะที่ 4 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้อย่างไร ก. คุณธรรมนำไทย ข. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ศ. ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ง. ปลุกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อ การทุจริต 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ป.ป.ช. ก. ดูแลเรื่อง การทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง ข. มีอำนาจในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศ. โดยใช้ระบบไต่สวนมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4. United Nations Convention against Corruption - UNCAC คืออะไร ก. สัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ข. อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ศ. สัญญาประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ง. อนุสัญญา ประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 5. Coruption Perceptions Index: CPI คืออะไร ก. ตัวชี้วัดการทุจริต ข. ดัชนีการรับรู้การทุจริต ศ. ระดับการทุจริต ง. ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ โครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต อบต.บ้านแก่ง
6. Integrity and Transparency Assessment (TA) คืออะไร ก. ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข. ระบบควบคุมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ศ. ระบบควบคุมภายใน ด้านการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ง. ระบบประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใสในภาครัฐ 7. ผลประโยชน์ทับซ้อน เรียกอีกอย่างว่าอะไร ก. การใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ข. ระบบอุปถัมภ์ ศ. การแสวงหาผลประโยชน์ 4. การขัดกันของผลประโยชน์ 8. การทุจริต ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ด้านใด ก. เศรษฐกิจ ข. สังคม ศ. การเมือง ง. ถูกทุกข้อ 9. กิจกรรมใด ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ก. การจัดซื้อ จัดจ้าง ข. การบริหารงานบุคคล ศ. การเบิกจ่ายเงิน 4. ถูกทุกข้อ 10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ กระบวนการตรวจสอบหรือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เรียกว่าอะไร จ. หลักการมีส่วนร่วม 2. หลักความโปร่งใส ช. หลักความรับผิดชอบ ช. หลักความคุ้มค่า ความรู้ทั่วไป 1. จงบอกชื่อ โครงการทุจริตเชิงนโยบาย ที่ท่านเคยหรือได้รับรู้ 2. จงบอกชื่อ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ กลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต ที่ท่านได้รับรู้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉