วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกคำตอบหน่อยค่าา มีทั้งหมด26ข้อนะคะช่วยหน่อยค่ะTT ไม่รู้เรื่องนี้เลยคั้บบ

แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. หลอดไฟให้แสงสว่างได้อย่างไร ก. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทำให้เกิดความร้อนและ 7. เซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานจากรูปใดเป็นรูปใด ก. พลังงงานเคมีเป็นพลังงานแสง ข. พลังงงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมี ค. พลังงงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานกล ง. พลังงงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ความสว่าง ข. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดขนาดใหญ่ทำให้เกิดความ ร้อนและความสว่าง ค. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความต้านทานต่ำทำให้ เกิดความร้อนและความสว่าง ง. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความต้านทานสูงทำให้ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ก. พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานแสง ข. พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเวลา 1 วินาที ค. พลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองไปในการทำงาน เกิดความร้อนและความสว่าง 2. ข้อใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง ก. กระแสไฟฟ้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ข. กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก ค. กระแสไฟฟ้าไหลจากแรงดันต่ำไปยังแรงดันสูง ง. กระแสไฟฟ้าไหลจากบริเวณศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังบริเวณ ศักย์ไฟฟ้าต่ำ ง. พลังงานที่สูญเปล่าในการใช้พลังงานไฟฟ้า 9. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งมีตัวเลขเขียนกำกับไว้ ด้านข้างว่า 1,200 วัตต์ 220 โวลต์ ถ้านำหม้อ หุงข้าวไฟฟ้าไปเสียบกับเต้ารับจะมีกระแสไฟฟ้าไหล ผ่านกี่แอมแปร์ 3. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่วัดความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้า ข. โวลต์มิเตอร์ ก. 3.45 แอมแปร์ ข. 5.45 แอมแปร์ ก. แอมมิเตอร์ ค. โอห์มมิเตอร์ ค. 7.54 แอมแปร์ 10. การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามครัวเรือน นิยมใช้ ง. 9.54 แอมแปร์ ง. บารอมิเตอร์ 4. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อง ก. กระแสไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วยยูนิต ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของยูนิต ก. จูนต่อวินาที (J/s) ข. วัตต์ต่อวินาที (W/s) ข. กระแสไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า ค. กระแสไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ง. กระแสไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความต้านไฟฟ้า 5. ลวดตัวนำชนิดเดียวกันที่มีความยาวเท่ากัน ลวดตัวนำใน 11.บุคคลใดที่ไม่มีความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อใดมีความต้านทานมากที่สุด ก. ลวดที่มีพื้นที่หน้าตัด 3 เซนติเมตร ข. ลวดที่มีพื้นที่หน้าตัด 6 เซนติเมตร ค. ลวดที่มีพื้นที่หน้าตัด 9 เซนติเมตร ค. กิโลวัตต์ ชั่วโมง (KW/h) ง. เมกะวัตต์ ชั่วโมง (MW/h) ก. นุ่นถอดปล็๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน ข. ทิวดึงเต้าเสียบออกโดยจับที่สายไฟ ค. ก็กขาร์จโทรศัพท์จากปลั๊กพ่วงที่ไม่มีอุปกรณ์ใด ง. เอิงยกสะพานไฟก่อนที่จะปิดสวิตช์ไฟฟ้าของ หลอดไฟขณะที่เกิดการลัดวงจร ซี่ 4 น ง. ลวดที่มีพื้นที่หน้าตัด 12 เซนติเมตร 6. การต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจะทำให้ปริมาณ กระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร 12. หลอดไฟ 80 วัตต์ 220 โวลต์ ถ้าเปิดใช้งานนาน 15 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย ก. ปริมาณลดลง ข. ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวต้านทาน ค. ปริมาณเพิ่มขึ้น ก. 0.6 หน่วย ข. 1.2 หน่วย ง. ปริมาณเท่าเดิม ค. 2.4 หน่วย ง. 3.2 หน่วย
13. นำริบบิ้นผูกกับเชือก ดังภาพ เมื่อสะบัดเชือกทำให้เกิด คลื่นแผ่ออกจากมือ เมื่อคลื่นแผ่ไปถึงวิบบิ้น ริบบิ้นจะมีการ เคลื่อนที่อย่างไร 19. การตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาร์อาศัยการส่ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใด ก. คลื่นวิทยุ ค. รังสีอินฟราเรด ข. คลื่นไมโครเวฟ 4. รังสีอัตราไวโอเลต 20. คลื่นชนิดใดที่สามารตรวจจับได้ด้วยจักษุสัมผัส ข. คลื่นวิทยุ 4. รังสีแกมมา ก. แสงขาว ค. รังสีเอกซ์ 21. ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความถี่ มากไปหาความถี่น้อย ก. คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ รังสีแกมมา ข. รังสีแกมมา คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ ค. รักสีอินฟราเรด คลื่นวิทยุ รังสีแกมมา ง. รังสีแกมมา รังสีอินฟราเรด รังสีเอกซ์ ก. อยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ ข. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงอยู่ดำแหน่งเดิม ค. เคลื่อนที่ในทิศเดียวกับการแผ่ของคลื่น ง. เคลื่อนที่ในทิศเดียวกับการแผ่ของคลื่น แล้วย้อนกลับ สลับกันไปมา 14. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นคลื่นกล ก. คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์ ข. คลื่นแสง คลื่นความร้อน ค. คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ 4. คลื่นในเส้นเชือก คลื่นน้ำ 15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว ก. เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ข. เป็นคลื่นที่ที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง ค. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก กับการเคลื่นที่ของคลื่น 4. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับ การเคลื่อนที่ของตัวกลาง 16. คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกันอย่างไร ก. ทิศทางการเคลื่นที่แตกต่างกัน ข. ตัวกลางในการเคลื่อนที่แตกต่างกัน ศ. ความหลากหลายของชนิดของคลื่น 4. การสั่นของอนุภาคตัวกลางแตกต่างกัน 17. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใดมีความยาวคลื่นมากที่สุด 22. การตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาร์อาศัยการส่ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใด ข. คลื่นไมโครเวฟ ก. คลื่นวิทยุ ค. รังสีอินฟราเรด 23. รังสีอินฟราเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ข้อใด ก. เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน ง. รังสีอัตราไวโอเลต ข. ตรวจจับฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน ค. ใช้สายเคเบิลในการส่งสัญญาณ ง. มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน 24. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด ก. รังสีแกมมา ข. รังสีแกมมา ง. รังสีอัตราไวโอเลต ค. รังสีอินฟราเรด 25. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดใดที่ฉายผ่านร่างกายมนุษย์ ไปตกบนฟิล์ม เพื่อตรวจดูลักษณะผิดปกติของอวัยวะ ภายในและกระดูก ก. รังสีบีตา ค. รังสีอินฟราเรด 26. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรังสีแกมมา ก. การถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตในที่มืด ข. การตรวจสอบรอยรั่วของท่อลำเลียงแก๊ส ค. การตรวจสอบความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย ง. การตรวจสอบชนิดและปริมาณของธาตุและ สารประกอบ ข. รังสีเอกซ์ ง. รังสีอัลตราไวโอเลต ก. ไม่โครเวฟ ค. คลื่นวิทยุ 18. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใดมีความถี่น้อยที่สุด ก. แสงที่มองเห็น ค. รังสีอินฟราเรด ข. รังสีแกมมา 4. รังสีอินฟราเรด ข. คลื่นวิทยุ 4. รังสีเอกซ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉