เคมี
มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะผม

10:14 น. Vo) 3.32 แปี" เfE KB/s Final m4.pdf กำหนดมวลอะตอม C = 12 H= 1 Cl = 35.5 N = 14 0 = 16 1. ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่าง แก๊ส มวล (g) โมล จำนวนอนุภาค ปริมาตรที่ STP (L) CH,CI, 98 N,0, 0.25 CO 1.12 2. คำนวณสูตรเอมพิริคัลของสารที่ประกอบด้วยร้อยละโดยมวลของธาตุองค์ประกอบต่อไปนี้ ร้อยละโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ C H N 0 58.54 4.06 11.38 26.02 วิธีทำ 3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.25 โมลต่อลิตร จำนวณ 500 มิลลิลิตร จะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์กี่กรัม วิธีทำ 4. ตุลสมการเคมีต่อไปนี้ 4.1 AI (s) + 0, (g) * Al,0, (s) 4.2 Fe (s) + H,0 (g) * H, (g) + Fe,0, (s) 5. เขียนสมการเคมี พร้อมทั้งดุลสมการของปฏิกิริยาเคมี จากข้อความต่อไปนี้ 5.1 เมื่อแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก (H,SO.) เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา จะได้แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจน ตอบ การสังเคราะห์แก๊สแอมโมเนีย (NH,) ทำได้โดยใช้แก๊สไนโตรเจน (N,) และ 5.2 แก๊สไฮโดรเจน (H,) โดยมีเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตอบ
H 10:17 น. ป" fE KB/s 15 ร l 9 33% 58.54 4.06 11,38 วิธีทำ - Final m4.pdf : 3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.25 โมลต่อลิตร จำนวณ 500 มิลลิลิตร จะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์กี่กรัม วิธีทำ 4. ดุลสมการเคมีต่อไปนี้ 4.1 AI (s) + 0, (g) * Al,0, (s) 4.2 Fe (s) + H,0 (g) * H, (g) + Fe,0, (s) 5. เขียนสมการเคมี พร้อมทั้งดุลสมการของปฏิกิริยาเคมี จากข้อความต่อไปนี้ เมื่อแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก (H,SO,) เป็นตัวเร่ง 5.1 ปฏิกิริยา จะได้แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจน ตอบ 5.2 การสังเคราะห์แก๊สแอมโมเนีย (NH,) ทำได้โดยใช้แก๊สไนโตรเจน (N,) และ แก๊สไฮโดรเจน (H.) โดยมีเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตอบ 6. แก๊สไฮโดรเจน (H,) ทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สออกซิเจน (O,) เกิดเป็นไอน้ำ (H,O) จงคำนวณปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน 50 ลิตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ วิธีทำ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉