ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะ

คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์ 1. Meiosis หมายถึง เป็นการแบ่งนิวเคลียสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อสิ้นสุด การแบ่งเซลล์ จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ 2. Gamete หมายถึง เซลล์สืบพันธุ์ทำหน้าที่สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 3. Allele หมายถึง รูปแบบของยีนที่แสดงออกในแบบลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่ง ๆ 4. Dominant gene หมายถึง ยีนที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลเด่น 5. Recessive gene หมายถึง ยีนที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลด้อย 6. Locus หมายถึง ตำแหน่งของยีนที่อยู่บนโครโมโซม 7. Genotype หมายถึง ยีนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่จะนิยมเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษร เช่น TT, tt และTt 8. Phenotype หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งเป็นผลจากการแสดงออกของยีน เช่น ต้นสูง, ต้นเตี้ย 9. Homozygous gene / homozygous genotype หมายถึง ยีนที่เหมือนกันจับคู่กัน เช่น GG, gg 10. Homozygous dominant หมายถึง จีโนไทป์ที่มียีนเด่นทั้งหมด เช่น GG หรือ TT 11. Homozygous recessive หมายถึง จีโนไทป์ที่มียีนด้อยทั้งหมด เช่น 12. Heterozygous gene / heterozygous gentype หมายถึง ยีนที่แตกต่างกันจับคู่กัน เช่น Gg 13. Homologous chromosome หมายถึง โครโมโซมที่เป็นคู่ที่เหมือนกัน มียีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะ เดียวกันอยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม (chromosome) ที่เป็นคู่กัน หรือ คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายการศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 1. ให้นักเรียนอธิบายว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เมนเดลเลือกถั่วลันเตาเป็นพืชทดลอง (2 คะแนน) 2. ให้นักเรียนเติมผลการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาทั้ง 7 ลักษณะ ของเมนเดลให้ถูกต้อง (5 คะแนน) ในห้ะ ลักษณะ รุ่นพ่อแม่ (P) ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ลักษณะของ อัตราส่วนของลักษณะเด่นต่อ อัตราส่วนลักษณะด้วยในรุ่น F2 รุ่น F สูงทั้งหมด 1.ความสูงของลำต้น ต้นสูง ต้นเตีย 2.84 : 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉