เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยได้มั้ยค่ะ พอดีจะสอบแล้วครูแกบอกแนวว่าจะออกสอบตามข้อสอบนี้ค่ะ อยากรู้คำตอบที่ถูกต้องแต่ละข้อค่ะ รบกวนขอแนวคิดแบบย่อๆด้วยนะคะจะได้ทบทวนค่ะว่ามันได้มายังไง ขอบคุณล่วงหน้านะคะ#เพียงเเค่อยากได้เกรด3กับคนอื่นเค้าบ้างแงง🙏🏻💖

ข้อสอบปรนัยจำนวน 17 ข้อ (ยุคโควิด 19) ข้อมูลใช้ตอบคำถามข้อ 1-2 แก๊ส X เป็นออกไซด์ของฟลูออรีน เมื่อสลายแก๊ส X จำนวน 15 cm จะได้แก๊ส 0, จำนวน 75 cm จะได้แก๊ส F, จำนวน 15 cm เมื่อวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน 1. อัตราส่วนโดยปริมาตร ตามกฎเกย์ลูสแซก จากสมการเคมี 0, F, - 0, : F, ข้อใดถูกต้อง ค. 2,3,1 ง. 1,3,2 ก. 1,2,3 ข. 1,5,1 2. จงหาสูตร โมเลกุลของแก๊ส X ข. 0F, ค. 0F ง. O,0F) ก. OF ข้อมูลใช้ตอบคำถามข้อ 3-7 โจทย์ที่ 1 ถ้า Pb (NO, ), ทำปฏิกิริยาพอดีกับ KI จำนวน 83 g ดังสมการ สมการเคมี KI (aq) + Pb(NO, ), (aq) - Pbl (aq) + KNO, (ag) (ยังไม่สมดุล) 2 มวลอะตอม Pb = 207.20 , N = 14 , 0 = 16 , K = 39.1 , I = 126.9 3. จากสมการข้างต้น เพื่อให้ให้สมการสมดุลจะต้องใส่จำนวนโมเลกุลหน้าสูตรเคมีตามข้อใด ก. 2,2,2,1 ข. 2,1,1,2 ค. 2,1,2,1 ง. 1,2,2,1
4. ถ้า PhNO, ), ทำปฏิกิริยาพอดีกับ KI 83 จะต้องใช้ Pb(NO, ), ที่กรัม ก. 34.52 ข, 42.5 ค. 82.8 ง. 91.8 5. หาจำนวนโมลของ ของ Pb(NO, ), (aq) ที่ทำปฏิกิริยากับ KI 83 8 ก, | ข. (0.5 ค. 0.4 ง. 0.25 6. หามวลของ Pbl , ที่เกิดขึ้นกี่กรัม ก. 166.11 ข. 115.22 ค. 57.1 ง. 39.5 7. หามวลของ KNO, ที่เกิดขึ้นกี่กรัม ก. 331.04 ข. 460.9 ค. 101.1 ง. 50.55 ใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อ 8-11 โจทย์ที่ 2 นำโลหะโซเดียม (Na) จำนวน 6.9 กรัมใส่ในน้ำจนเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ จะมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น ที่ลูกบาศก์ เดซิเมตร ที่ STP ( Na -23 , H-1,0-16) กำหนดสมการที่ยังไม่ได้ดุลดังนี้ Na + H, 0 - NaOH + H, 8. จากสมการข้างต้น เพื่อให้ให้สมการสมดุลจะต้องใส่จำนวนโมเลกุลหน้าสูตรเคมีตามข้อใด ก. 2,2,2,1 ข. 2,2,1,2 ค. 2,1,2,1 ง. 1,2,2,1 9. จากโจทย์ที่ 2 จะต้องใช้โลหะโซเดียมกี่โมลในการทำปฏิกิริยา ก. 0.1 โมล ข. 0.2 โมล ค. 0.01 โมล ง. 0.3 โมล
10. จากโจทย์ที่ 2 จะเกิดแก๊สไฮโดรเจน กี่ลูกบาศก์เคซิเมตร ที่ STP ก. 2.24 dา ข. 22.4 dm ศ. 44.8 dm 6.72 dm ง. 11. จากโจทย์ที่ 2 จะเกิด NaOH กี่กรัม ก. 6 ข. 9 ศ. 12 ง. 3 ใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อ 12 -17 โจทย์ที่ 3 แก๊สมีเทน 8 กรัม เผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊สออกซิเจน 64 กรัม (C=12 , H-1, 0-16) สมการเคมีที่ยังไม่สมดุล CH, (g) + 0, (g) CO, (g) + H, 0 (g) 12. จากสมการโจทย์ที่ 3 เพื่อให้ให้สมการสมดุลจะต้องใส่จำนวนโมเลกุลหน้าสูตรเคมีตามข้อใด ก. 1,2,2,1 ข. 2,2,1,2 ค. 1,2,1,2 ง. 2,2,2,1 13. จากโจทย์ที่ 3 สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ (สารที่ใช้หมดก่อน) ก. CH, ข. 0, ค. CO, ง. H, 0 14. จากโจทย์ที่ 3 สารใดเหลือ ก. CH, ข. 0, ค. CO, ง. H, 0 15. 14 เหลือสารกีกรัม จากข้อที่ ก. 16 g ข. 32 g ค. 22 g ง. 18 g

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉