คำตอบ

4. แต่งปย.เป็นปย.คำถาม แบบสมเหตุสมผล
วิธีทำ คือ
1. ต้องตัดคำที่เป็นปฏิเสธออกก่อนทุกข้อ เช่น didn’t
2. ต้องแปล และตัดบางคำออกเพื่อให้สมเหตุสมผล เช่น ตัด oh no ออก, ตัด not ออก

ข้อ 1. We buy presents for Harry’s birthday.
เราซื้อของขวัญวันเกิดแฮร์รี่ (ตัดคำที่เป็นปฏิเสธออกไปคือ oh no, didn’t, any เพราะ any ใช้ในปย.ปฏิเสธ)

ข้อ 2. The twins go to school today.

5. แต่ง ปย.คำถาม คือเอาพวก Do, Does, Did มาวางหน้า ปย.
- Do, Does = V.1 ปัจจุบัน
- Did = V.2 อดีต ของ Do, Does
ข้อ 1 Did you come to school by bus this morning?
(ใช้ did เพราะมีคำว่า this morning เมื่อเช้านี้ ผ่านมาแล้ว)

ข้อ 2 Do you have a maths lesson before your English lesson today? (วันนี้คุณมีคลาสวิชาเลขก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษมั้ย ถามเป็นปัจจุบันคือวันนี้ยังไม่จบวัน เลยใช้ V.1 = Do )

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉