สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.๔- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีปัจจัยใดบ้าง และนักเรียนคิดว่ามีผลต่อตนเองและ ๕. นักเรียนจะมีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างไร 0 คำถามพัฒนากระบวนการคิด นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมของไทยสถาบันใดบ้าง เพราะเหตุใด สถาบันเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร ๓. การขัดเกลาทางสังคม มีคุณค่าต่อนักเรียนและสังคมอย่างไร ๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีปัจจัยใดบ้าง และนักเรียนคิดว่ามีผลต่อตนเองแล หรือไม่ อย่างไร การสร้างจิตสาธารณะเรื่องใดบ้างที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ ๒๖ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.๒๐

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉