เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ เคมีม.5

10.1 จงเขียนสมการการแตกตัวของกรดแก่ HBr ความเข้มข้น 0.1 mol/Lและตอบคำถามข้อ10.2-12 (1 คะแนน) ความเข้มข้น (moL) HBr (ag) (aq) (aq) + เริ่มต้น 0.1 สุดท้าย 10.2 ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดแก่ HBr 0.1 ก. HBr ข. H ค. H,O" ง. OH 11. ข้อใดเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดแก่ HBr ก. 0.0 molL ข. 0.1 molL ค. 0.2 mol/L ง. 2.0 mol/L 12. ข้อใดเป็นความเข้มข้นสุดท้ายของสารตั้งต้นที่ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดแก่ HBr ก. 0.0 moL ข. 0.1 mol/L ค. 0.2 molL ง. 2.0 mol/L 13. ข้อใดคือกรดอ่อน ก. HCL ข. HBr ค. HF ง. NaCl 14. ข้อใดคือเบสแก่ ก. LIOH ข. KCL ค. CH,COOH ง. HF 15.1 จงแสดงการคำนวณและตอบคำถามสารละลายกรดไฮโดรโบรมิก (HBr) ปริมาตร 250 มิลลิลิตร มีโบรไมด์ ไอออน (Br) มีความเข้มข้น 0.25 โมลต่อลิตร จะมีไฮโดรเนียมไอออน (H,O') กี่โมล (1 คะแนน) 15.2 จากการคำนวณในข้อ 16 มีไฮโดรเนียมไอออน (H,O) มีกี่โมล ก. 0.0 mol ข. 0.1 mol ศ. 0.5 mol ง. 1.0 mol

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?