สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ต่อกันน-😿

28. การเป็นอุบาสกและอุบาสิกาที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร ก รักษาศีลให้เคร่งครัด ข ไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ค หมั่นศึกษาและฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ ง ถูกทุกข้อ 29. บุคคลที่มีพฤติกรรมในทำนองว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หรือเห็นชั่วเป็นดี แสดงว่าขาด หลักปฏิบัติข้อใด ก สัมมาทิฏฐิ ข สัมมาอาชีวะ ค สัมมาสังกัปปะ ง สัมมากัมมันตะ 30. สิกขา 3 กับมรรคมีองค์ 8 ข้อใดสัมพันธ์กัน ก ศีล-สัมมาสติ ข สมาธิ-สัมมาทิฏฐิ ค ปัญญา-สัมมาสังกัปปะ 31. ข้อใดคือความหมายของพระสงฆ์ ง ปัญญา-สัมมากัมมันตะ ก ผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา คผู้ที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ข ผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ง ผู้ที่เป็นทายาทในพระพุทธศาสนา 32. คำว่า สุปะฏิปันโน มีความหมายตรงกับข้อใด ก เป็นผู้ปฏิบัติดี ค เป็นผู้ปฏิบัติสมควร 33. พระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตนน่ายกย่องนับถือและกราบไหว้ตรงกับข้อใด ก อุชุปะฏิปันโน ข เป็นผู้ปฏิบัติตรง ง เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม ข ญายะปะฏิปันโน ง สามีจิปะฏิปันโน 34. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติขอบคือการปฏิบัติตนตามแนวทางในข้อใด ค อัญชะลึกะระณีโย ก อริยสัจ 4 ข มรรคมีองค์ 8 ค พรหมวิหาร 4 ง ทศพิธราชธรรม 10 35. อริยสัจ 4 ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรละหรือทำให้หมดไป ข สมุทัย ก ทุกข์ 36. อริยสัจ 4 ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ค นิโรธ ง มรรค ก ทุกข์ 37. ข้อใดคือหลักธรรมที่ควรรู้ของอริยสัจ 4 ข สมุทัย ค นิโรธ ง มรรค ก วัฏฏะ 3 38. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองสกปรกไม่สะอาด ข อัตถะ 3 ค ปัญญา 3 ง ไตรลักษณ์ ก กรรม ข ตัณหา ค กิเลส ง วิบาก 39. บทกลอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงธรรมะในข้อใด เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า ก สุญญตา คอัปปมาทะ เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา ขอนิจจตา ง วิบากกรรม
40. ความต้องการที่จะมีหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเข้าในตัณหา 3 ข้อใด ก ภวตัณหา ข กามตัณหา ควิภวตัณหา ง ถูกทุกข้อ ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนพุทธศาสนสุภาษิตเป็นภาษาบาลี คำอ่าน และคำแปล อย่างน้อย 5 พุทธศาสน สุภาษิต (10 คะแนน)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉