เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ
//ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 5 1. น้ำ 125 g มี NH3 ละลายอยู่ 0.85 g สารละลายมีความเข้มข้นกี่โมล/กิโลกรัม (ตอบ 0.4) 2. สารละลายกลูโคส (CaH1206) เข้มข้น 0.50 m จำนวนหนึ่ง มีน้ำ 200 กรัม เป็นตัวทำละลาย อยากทราบว่ามีกลูโคสละลายอยู่กี่กรับ (ตอบ 18 g) 3. สารละลาย H,S0, เข้มข้น 20 %โดยมวล/มวล คิดเป็นความเข้มข้นกี่โมล/กิโลกรัม (ตอบ 2.6
1.08 g/cm คิดเป็นความเข้มข้นกี่โมล/กิโลกรัม 4. สารละลายซูโครส (Cy2H2201, น้ำหนักโมเลกุล 342) ซึ่งเข้มข้น 0.630 M และมีความหนาแน่น (ตอบ 0.730 ) 5 สารละลาย NaCI ความเข้มข้น 1 โมล/ก็โลกรัม ถ้าตองการ NaCI จากสารละลายนี้จำนวน ๕๐5 กรับฉะต้องนำสารละลายนี่มาก cm ความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.20 /cm? 6. สารละลาย H,SO, เข้มข้นร้อยละ 35 โดยมวล ความหนาแน่น 1.26 g/cm มีความเข้มข้น เท่าใดในหน่วย mol/kg 63 | P
7. และ โมล/ลิตร ของสารสารละลาย CaH,OH ใน น้ำ โดยกำหนดให้เศษส่วนโมลของเอท่านอลเป็น 0.05 และความหนาแน่นของสารละลาย 0.99 g/cm 8. เอริลีนไกลคอล CoH,0, เข้มข้น 0.10 M ความหนาแน่น 0.90 g/cm คิดเป็นกี่ molal (ตอบ 0.11 m) 9. สารละลาย NH ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวล มีความหนาแน่น 0.90 g/cm จงหา เศษส่วนโมลของ NH, และความเข้มข้นของสารละลาย NHa เป็นโมล/กิโลกรัม
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉