เคมี
มัธยมปลาย

้เเสดงวิธีทำข้อที่ถูก..ช่วยหน่อยค่ะ

17:22 น. จ แl แll 70) 7. ธาตุโซเดียม (Na) มีมวลอะตอมเท่ากับ 23 ดังนั้น Na จานวน 1 อะตอมมีมวลเท่ากับ23 x 1.66 x 10-24 กรัม * ถูก ผิด 8. ธาตุแมกนีเซียม (Mg) มีมวลอะตอมเท่ากับ a หมายความว่า มวลของ Mg1 อะตอม มีมวลเป็น a เท่าของ 1/12 มวลของ 12C 1 อะตอม * ถูก ผิด 9. มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุต่างๆ จะมีค่าใกล้เคียง กับมวลอะตอมไอโซโทปที่มีน้อยที่สุดในธรรมชาติ ถูก ผิด 10. ธาตุง 1 อะตอม มีมวลเท่ากับ a x 1.66 x 10-24 กรัม ดังนั้น มวลอะตอมของธาตุJ เท่ากับ a * | |||
13:46 น. 2 9 (6 0 4 * 20. ความหมายของอนุภาค ข้อใดถูกต้อง " H2S04 0.5 mol มิจำนวนอนุภาค ออกซิเจน 0.5 x 4 x 6.02 x 1023 ไอออน CO2 1.0 mol มีจำนวนอนุภาค ออกชิเจน 1.0 x 6.02 x 1023 โมเลกุล S042-1.5 mol มีจำนวนอนุภาค 1.5 x 6.02 x 1023 โมเลกุล 03 0.25 mol มีจำนวนอนุภาค 0.25 x 3 x 6.02 % 1023 21. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง ๆ CuS04.5H20 6.02 x 1023 โมเลกุล มืออกซิเจน 30.10 x 1023 อะตอม O NH3 3.01 x 1023 อะตอม มีจำนวน 0.5 โมล 02 18.06 x 1023 โมเลกุล มีออกซิเจน 3 โมล อะดอม MgS04 2 โมล มีจำนวนอนุภาค 2.408 x 1024 ไอออน 22. การที่คลอรีนมีมวลอะตอม 35.453 แทนที่จะ เป็น 35.000 เนื่องจากเหตุผลใด O อะตอมของคลอรีนมี 17 โปรดอน 1 อะตอมของคลอร์นมีมวล 35.453 เท่าของมวล 1 อะดอมของไฮโดรเจน 0 คลอรีนมีไอโซโทปอย่างน้อยสองชนิดในธรรมชาติ 0 โปรตอนและนิวตรอนมีมวลไม่เป็น 1 หน่วย 23. โมล หมายถึง ข้อใด O หน่วยบอกปริมาณสาร O ปริมาณสาร 6.02 X 1023 อนุภาค O ปริมาณสารไม่เท่ากับเลข อโวกาโตร 0 ปริมาณสารเท่ากับเลข อโวกาโดร 24. ข้อใตกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมวลอะตอม 1 * มวสอะตอมของธาตุ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงค่า 0 มวลที่แท้จริงของธาตุนั้น 1 อะตอม มีหน่วยเป็นก รัม มวสอะตอมของธาตุ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึง ค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างมวลของธาตุ นั่น 1 อะตอมในหน่วยกรัมกับมวลของธาตุ ไฮโดรเจน 1 อะตอมในหน่วยกรัม มวลอะตอมของธาตุ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึง ค่าที่ได้จากการปรียบเทียบระหว่างมวลของธาตุ นั้น 1อะตอมในหน่วยกรัม กับมวลของธาตุ คาร์บอน-12 1 อะตอมโนหน่วยกรัม มวลละตอมของธาตุ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงค่าที่ ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างมวลของธาตุนั้น 1 อะตอมในหน่วยกรัม กับมวลของธาตุออกซิเจน1 ฮะตอมในหน่วยกรัม 25. จงหาจำนวนโมลของสาร คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ปริมาตร 5.6 dm3ที่ STP ี่ O 0.15 mol 0 0.25 mol 0.35 mol 0.45 Imal 0 0

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉