เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ทุกข้อเลยค่ะไม่เข้าใจจริงๆ

แบบทดสอบรายวิชา สารเคมีสุดฉงน (ว31222) กลุ่ม....เลขที่ 20 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 21-25 ) ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน จงเติมคำลงในช่องว่าง จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน 1 1 21. แก๊ส H2 0.089 กรัม มีปริมาตร 1 ลิตร ที่ STP แก๊ส H, 2 กรัม จะมีปริมาตร.... เลิตร ที่ STP 22. จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลแอสไพริน (CoHAOa ) มีออกซิเจนอยู่ เปอร์เซนต์ ก0 1 , ) 33. เลด (I) ในเทรต (Pb(NOs)2) ซึ่งมีในเทรตไอออน 3.01 x 103 ไอออนเลด(1)ในเทรต มีมวล กำหนด ให้มวลโมเลกุล เลด(I)ในเทรต (Pb(NOs)) 331, 22 เกรัม 24. แก๊สในโตรเจนไดออกไซด์ มีมวลโมเลกุลเท่ากับ ... . 25. สารประกอบ A 10 โมเลกุล มีมวล 2.56 x 10-22 กรัม สารประกอบ A มีมวลต่อโมลของสารประกอบ 4 41ๆ เท่ากับ กรัม/โมล.. . 1 - ตอนที่ 3 แบบเชิงซ้อน จำนวน 2 ข้อ (ข้อ 26-27 ) ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 5 คะแนน A. เมื่อทราบสูตรเคมีและจำนวนโมลของแก๊สจะสามารถคำนวณมวล จำนวนอนุภาค และปริมาตร ที่ STP ได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ สาร 1 โมล มี 6.02 x 103 อนุภาค ซึ่งมีมวล เป็นกรัมเท่ากับมวลต่อโมลของ สารนั้น และถ้าสารเป็นแก๊สจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตร ที่ STP นอกจากนี้เมื่อทราบมวลและปริมาตรจะ สามารถคำนวณความหนาแน่นของแก๊ส ที่ STP ได้ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ A.1. กรดไฮโดรคลอริก (HCI) 1 โมลจะมีปริมาตร 22.4 ลิตรที่ STP A.2. น้ำ และ แก๊สออกซิเจน 1 โมล เท่ากัน จะมีจำนวน โมเลกุลเท่ากัน A.3. ไอน้ำ มวล 18.01 กรัมจะมีจำนวนอนุภาค 6.02 x 10 โมเลกุล B. อัตราส่วนโดยโมลของสารประกอบหนึ่ง ๆ จะมีค่าคงที่เช่นเดียวกับอัตราส่วนโดยมวล ซึ่งการคำนวณอัตราส่วนโดยโมลนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการหาสูตรเคมีของสารประกอบจำนวนโมลของธาตุใน อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับจำนวนอะตอมของธาตุในสูตรเคมี สูตรเอมพิริคัล โดยใช้อัตราส่วนโดยมวล จากกฎสัดส่วนคงที่หรือ ร้อยละโดยมวล แล้วทำเป็นอัตราส่วนโดยโมลและอัตราส่วนอย่างต่ำโดยโมล ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ B.1.อัตราส่วนโดยโมลของ C:H =1:4 สูตรเอมพิริคัลคือ CH4 8.2. สารโคเวเลนต์บางชนิดมีสูตรโมเลกุลต่างกัน แต่มีสูตรเอมพิริคัลเหมือนกัน B.3. น้ำตาลทราย (CeH120) มีสูตรเอมพิริคัล CH:0

คำตอบ

21. Ans 22.4 L ค่า (ก๊าซ 1 mol จะมี 22.4 L ที่ STP) ในข้อนี้ไฮโดรเจน 2 g เมื่อคิดออกมาเป็นโมล (g/mw = 2/2 = 1 mol) เลยจะได้ 22.4 L น้า หรือ จริงๆคิดว่าน่าจะเทียบบัญญัติไตรยางค์ทั่วไปก็น่าจะได้นะคะ (2*1)/0.089 ได้ประมาณ 22.47 ค่า

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉