เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะทบทวนก่อนสอบไม่แน่ใจว่าทำตรงนี้ถูกมั้ยค่ะรบกวนหน่อยนะคะ🙏🏻
จะสอบวัน28/12/64นี้แล้วค่ะ***
ช่วยหน่อยนะคะ❤️

ตอนที่ 1 ค่าชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. โมล หมายถึงหน่วยที่แสดงตามข้อใด ก. หน่วยที่แสดงจำนวน ดินสอ 1 โหล ข. หน่วยที่แสดงจำนวนอนุภาคของสารจำนวน 6.02 x 10 อนุภาค ค. หน่วยที่แสดงมวลของเนื้อหมู 100 กรัม ง. หน่วยที่แสดงปริมาตรของสารละลายน้ำเชื่อม 50 ลบ.ซม 2. แก๊ส 0, 1 โมล มีจำนวนอนุภาคเท่าไร 23 ก. 6.02 x 10 ข. 6.02 x 10 -23 ค. 6.02 x 10 3. สาร x จำนวน 0.5 mol มีจำนวนอนุภาคเท่าไร ง. 6.02 x 10 23 ก. 6.02 x 10 ข. 6.02 x 10 23 ค. 3.01 x 10 ง. 3.01 x 10 4. สาร a จำนวน 2.5 mol มีจำนวนอนุภาคเท่าไร 22 23 ก. 6.02 x 10 ข. 12.0 x 10 23 22 ค. 3.01 x 10 ง. 15.05 x 10 5. สาร H, SO, 0.5 mol มีจำนวนมวลโมเลกุลกีกรัม (มวลอะตอม H = 1, S = 32 , 0 = 16) ก. 49 ข. 62 ค. 98 ง. 105 6. ธาตุ S จำนวน 64 g มีจำนวนโมลเท่าไร (มวลอะตอม S = 32 ) ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4
2. 7. สาร NaCl จำนวน 29.25 g มีจำนวนโมลเท่าไร (มวลอะตอม Na = 23 , CI = 35.5) ก. 1 ข. 0.5 ค. 0.25 ง. 0.1 8. แก๊ส 0, 1.5 mol มีจำนวนปริมาตรเท่าไรที่ STP ก. 11.2 ข. 22.4 ค. 67.2 ง. 88.0 9. แก๊ส H, มีปริมาตร 10 dm มีจำนวนโมลเท่าไร 3 ก. 1 ข. 2 ค. 0.446 ง. 4.460 10. แก๊ส CO, มีปริมาตร 17.92 dm มีจำนวนโมลเท่าไร ก. 1 ข. 0.5 ค. 0.8 ง. 1.3

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?