สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยนะคือมันยากอะ เรารีบส่งด้วย

ขั้น เลขที่ ใบงานที่ 2 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อำนาจอธิปไตย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ประชาชน สภาตุลาการ ลงมติเลือก หลักการใช้อำนาจ 1. หลักเชื่อมโยงอำนาจ.. 2. หลักดุลแห่งอำนาจ.
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี อำนาจอธิปไตย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ประชาชน เลือกตั้ง หลักการใช้อำนาจ 1. หลักการแยกอำนาจ, 2. หลักการยับยั้ง/ถ่วงดุลอำนาจ.
3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา อำนาจอธิปไตย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ สรรหา หลักการใช้อำนาจ 1. หลักการใช้อำนาจ, 2. หลักการแยกอำนาจ,
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉