สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา

ก็จกรรมที่ 2.11 อธิบายเที่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (ส5.2 ม.3/1, 2) 10 ตอนที่ 1 ศึกษาแผนที่กลุ่มภาษาในทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม 1. ทวีปอเมริกาเหนือมีภาษาหลักอะไรบ้าง ลาใินเดียน 2. เพราะเหตุใดประชากรในแต่ละประเทศ จึงใช้ภาษาที่เหมือนและแตกต่างกัน กวาอินเดีย กาษาฝรั่งเทส ภาษาอังคฤษ 3. ปัจจุบันภาษาใดที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด และภาษาใดที่มีการใช้น้อยลง เพราะเหตุใด กลุ่มภาษา ภาษา ภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมนิก กาษาสเปน โรมานซ์ ภาษาอังกฤษ 2ามา อเมริกันอินเดียน ภาษาสเปน เอสกิโม-อินอีต ที่มา : DK Concise World Atlas. (2016, p.5) ตอนที่ 2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ 1. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด 2. เพราะเหตุใดผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดในทวีปอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วนสูง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
Geo-Literacy คctivity สอดคล้องกัน อนาธร ต้องการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อวัว แปรรูปเพื่อการส่งออกควรไปตั้งโรงงาน บริเวณใด เพราะเหตุใด ระดับความสูง (เมตร) ปีเตอร์ ต้องการย้ายการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ โปยังทวีปอเมริกาเหนือ ควรเลือกพื้นที่ใด เพราะเหตุใด ลิเดีย ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต สราวุธ ต้องการจัดโปรแกรมทัวร์ไปท่องเที่ยว ยังทวีปอเมริกาเหนือ เขาควรจัดไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวใด เพราะเหตุใด ของเมืองบริเวณอ่าวแคลิฟอร์เนีย ควรศึกษา ข้อมูลที่เมืองใด เพราะอะไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉