สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3 ทบทวนองค์ความรู้ 1. ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ต่อการส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ 1. แรงงาน ทุน 4. ตลาด วัตถุดิบ 2. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเ ทศอังกฤษ 1. พลังงาน วิทยาศาสตร์ 2. ทุน เทคโนโลยี่ 3. เทคโนโลยี ตลาด 2. วัตถุดิบ 3. การสื่อสาร 4. 3. การพัฒนาที่เกิดขึ้นควบคู่กับการผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมคือข้ อใด 1. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การรวมกลุ่มของวิศวกร 3. การพัฒนาโครงสร้างทางสังคม การค้นคว้าหาความรู้แบบใหม่ 4. การประยุกต์วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดผลทางสังคมหลายประการที่สำคัญ คือข้อใด 1. มีความเชื่อในทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น มีการแสดงออกตามความจริงในสังคม 3. มีการแลกเปลียนความรู้กันมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 5. สิ่งใดคือสัญลักษณ์ของความเจริญในการพัฒนาการใช้พลังงานใหม่ทั้ง 2. 4. 2. 4. หมด 3. พลังงานไอน้า 1. การสื่อสาร 4. กระแสไฟฟ้า 6. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดผลทางด้านสังคมอย่างไร 2. น้ำมันเชือเพลิง
1. ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นมากขึ้น 3. ชาวชนบทอพยพเข้าสู่ตัวเมืองมากขึ้น ชนชั้นนายทุนเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพ 7. เพราะเหตุใดการขยายตัวทางการผลิตในระบบอุตสาหกรรม จึงต้องอาศัยการขยายตัวทางด้านการคมนาคมควบคู่กันไปด้วย 1. มีการแข่งขันในการค้ามากขึ้น 2. มีการอพยพแรงงานเข้าสู่ตัวเมืองมากขึ้น 3. มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง 4. มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าจำนวนมากสู่ตลาด 8. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปหมายถึงข้อใด CMU44 1. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก 2. การทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม 3. การใช้เครื่องจักรกลผลิตสินค้าแทนแรงงานคนและสัตว์ 4. การที่รัฐควบคุมการผลิตและการค้าเพื่อให้เกิดความมั่งคังในชาติ 9. ข้อใดเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที 18 CMU44 1. ลัทธิเสรีนิยม 3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 10. ข้อใด ไม่ใช่ ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU44 1. การค้นพบโลกใหม่ การเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 3. ทางรถไฟสายลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ 4. หนังสือแถลงการณ์คอมมิวนิตสต์ของมาร์กกับแองเกลซ์ 11. เหตุการณ์ใดเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU45 1. ความสำเร็จของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปรากฏของชนชันกลาง 3. การปฏิวัติสังคมตามแนวสังคมนิยม การปฏิวัติเกษตรกรรม 12. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ใด CMU46 1. การปฏิวัติเขียว 3. การปฏิวัติเกษตรกรรม การปฏิวัติการสื่อสารโทรคมนาคม 13. ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 CMU47 1. อัตราการเพิ่มของประชากรในโลกสูงขึ้น 2. ลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองมีอิทธิพลสูงในยุโรป 2. 4. 2. บริษัทอินเดียตะวันออก 4. 2. 2. 4. 2. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 4.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉