สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

6 20. การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิด CMU38 1. ระบบการผลิตแบบจ่ายงานไปตามบ้าน 3. ระบบปิดล้อม 21. การประดิษฐ์เครื่องมืออะไรที่ถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สุดที่นำไ ปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU38 1. รถจักรของสตีเวนสัน 2. ระบบพาณิชยนิยม 4. ระบบสังคมนิยม 2. เครื่องจักรไอน้าของวัตต์ 3. กระสวนพุ่งของจอห์น เคย์ เครื่องปั่นด้ายสปินนึง เจนนี่ของฮาร์กรีฟส์ 22. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชน บทอย่างไร CMU40 1. เมืองเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. เมืองเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจการค้า 3. เมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชนบท 4. เมืองเป็นศูนย์กลางการผลิตและดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรม 23. ลัทธิเศรษฐกิจการเมืองใดไม่ได้เกิดจ้ากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4. CMU37 1. ทุนนิยม 4. จักรวรรดินิยม 24. ข้อใดเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU41 1. ระบบปิดล้อม 2. เสรีนิยม 3. พาณิชยนิยม 2. เครื่องจักรไอน้า 3. ลัทธิจักรวรรดินิยม สมาคมช่างฝีมือและอาชีพ 4.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉