ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน่าา เป็นคำถามวิชาดาราศาสตร์
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ใบงานที่ 1 วิชาโลก ดาราศาสตร์ ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครูผู้สอน นางสาวดารุณี โตะแวมะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่องย่อยที่ 1 โครงสร้างโลก ****** * * * * *************** ******* * ************ 1. นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในโลกได้ อย่างไร จงอธิบาย 2.แก่นโลกส่วนนอกและแก่นโลกส่วนในมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. จงอธิบายคำต่อไปนี้ เปลือกโลก (Crust) เนื้อโลก (Mantle) ธรณีภาค (Lithouphere) 3/ 5 ฐานธรณีภาค (Astherาnspere)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 1.ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ใช้ในการการศึกษาโครงสร้างโลก 1. องค์ประกอบทางเคมีของอุกกาบาต 2. องค์ประกอบของหินจากดวงจันทร์ 3. องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ 4. การเคลื่อนที่ของคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก 2. ข้อใดเป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างโลกโดยทางอ้อม 1. ศึกษาจากหินภูเขาไฟ 2. เจาะสำรวจภายในโลก 3. ศึกษาคลื่นไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหว 4. ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอุกกาบาตที่ตกมายังพื้นโลก 3. ธรณีภาค มีความหมายตรงกับข้อใด 1. ชั้นในเนื้อโลกทั้งหมดกับขั้นเปลือกโลก 3. ชั้นเนื้อโลกส่วนล่างกับชั้นแก่นโลก 2. ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก 4. ชั้นเปลือกโลกเพียงอย่างเดียว 4. ข้อใดเป็นธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกทวีป 1. ซิลิคอน และอะลูมิเนียม 2. ซิลิคอน และแมกนีเซียม 3. ซิลิคอน ทองแดง และเหล็ก 4. ซิลิคอน ทองแดง และอลูมิเนียม 5. ข้อใดเป็นธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกมหาสมุทร 1. ซิลิคอน และทองแดง 2. ซิลิคอน และอะลูมิเนียม 3. ซิลิคอน และแมกนีเซียม 4. ซิลิคอน ทองแดง และเหล็ก 6. ชั้นแก่นโลกประกอบด้วยธาตุหลักในข้อใด 1. เหล็กและนิกเกิล 2. เหล็กและซิลิคอน 3. เหล็กและออกซิเจน 4. นิกเกิลและซิลิคอน 7. ถ้าแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ จะแบ่งโครงสร้างโลกได้ตามข้อใด 1. เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก 2. ฐานธรณีภาค ไตรภาค และแก่นโลก 4. เปลือกโลก เนื้อโลกชั้นนอก และเนื้อโลกชั้นใน 3. ธรณีภาค ฐานธรณีภาค และมัชฌิมภาค 8. "แผ่นดินทั้งหมด" ตามสมมุติฐานของอัลเฟรดเวเกเนอร์ เรียกว่าอะไร 1.ทวีป 2. พันเจีย 3.ลอเรเชีย 4. กอนด์วานาแลนด์ 9. ส่วนที่เป็นทวีปต่าง ๆ จะอยู่ชั้นใด ? 1.เปลือกโลก 2. แมนเทิล 3. แก่นโลกชั้นใน 4. แก่นโลกชั้นนอก 10. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชั้นแมนเทิล ? 2. ประกอบด้วยธาตุ เหล็ก ซิลิกอน และอะลูมิเนียม 4. เป็นของแข็ง เคลื่อนที่ไม่ได้ 1. มีหินอัคนีบางชนิด 3.มีอุณหภูมิและความดันสูง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉