สังคมศึกษา
มัธยมต้น

(ต่อ)

19. ข้อใดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทยที่มีหน้าที่หลักในการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก.องค์การนิรโทษกรรมสากล สหประชาชาติ ค.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ง.คณะมนตรีสิทธิมนุษย ชนแห่งสหประชาชาติ 20. อะไรเป็นดั่งธรรมนูญด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกองค์การ สหประชาชาติจะต้องน้ำไปเป็นกรอบปฏิบัติในการดำเนินการด้านสิทธิ มนุษยชนในประเทศของตน ก.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข.ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ง.กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ข.กองทุนเพื่อเด็กแห่ง

คำตอบ

นี่งับ

หนามเตย

โพสต์ก่อนพี่น่าจะยังไม่เห็นมีต่ออันนี้ด้วยนะคะ

StudywithPwise

นี่จ้า อ่านลายมือออกมั้ย

หนามเตย

ขอบคุณมากๆนะคะ🫀🤏🏻

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!