สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะค้าบบบ🥺🫀(มีต่ออีก1รูป)

กฎหมายและสิทธิมุนุษยชน คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1.จุดมุ่งหมายสำคัญของกฎหมายคืออะไร ก.เพื่อกำหนดโทษผู้กระทำผิด ดีของประชาชน ค.เพื่อทำให้สังคมเป็นระเบียบและสงบสุข ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย 2."การกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็น ความผิด" ข้อความนี้เป็นความหมายของอะไร ก.การกระทำความผิดทางแพ่ง ข.เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ ง.เพื่อการแก้ไข ข.การกระทำความผิดทาง อาญา ค.การกระทำความผิดโดยไม่เจตนา กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3.นายเด่นทะเลาะกับนายดำ เมื่อเห็นนายดำเดินผ่านหน้าบ้านจึงเอาปืน มายิงจนนายดำตาย การกระทำของนายเด่นมีความผิดอาญาประเภทใด ก.กระทำผิดโดยเจตนา ค.กระทำผิดโดยประมาท 4.นายวินัยยิงนกที่สวนของตนเอง แต่กระสุนปืนไปถูกนายแก้วที่อยู่ใกล้ ๆ ตาย นายวินัยมีความผิดสถานใด ก.พยายามฆ่า ค.ฆ่าคนตายโดยประมาท ง.การกระทำผิด ข.กระทำผิดโดยไม่เจตนา ง.ถูกทุกข้อ ข.ฆ่าคนตายโดยเจตนา ง.ฆ่าคนตายโดยู้ท่ไม่ถึง การ 5.นายแดนขับรถเร็วมากในหมู่บ้านที่มีคนพลุกพล่าน ปรากฏว่าไปชนคน ตาย นายแดนมีความผิดหรือไม่ อย่างไร ก.ผิด ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ข.ผิด โดยฆ่าคนอื่นโดยไม่ เจตนา ค.ไม่มีความผิด เพราะไม่มีเจตนา ง.ผิดฐานทำให้คนตายโดย ประมาท 6.นายโดมปล้นบ้านนายอั้ม นายโดมใช้ปืนยิงนายอั้ม นายอั้มยิงสวนมา กระสุนปืนถูกนายโดมถึงแก่ความตาย นายอั้มกระทำความผิดหรือไม่ อย่างไร ก.ไม่เป็นการกระทำผิด แต่ได้รับโทษเพราะฆ่าคนตาย ข.ไม่เป็นการกระทำความผิดและไม่ต้องรับโทษเพราะเป็นการ ป้องกันตนเอง ค.เป็นการกระทำความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษเพราะไม่มีเจตนา
ง.ไม่มีข้อใดถูก 7.นายไก่เห็นนางสาวเขียวใส่ทองเส้นใหญ่เดินผ่าน จึงวิ่งเข้าไปกระชาก สร้อยนางสาวเขียวแล้ววิ่งหนีไปเป็นความผิดประเภทใด ก.ชิงทรัพย์ ง.กรรโชกทรัพย์ 8."การทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเสียหาย" ข้อความนี้เป็นความหมายของอะไร ก.ความผิดฐานรับของโจร ทรัพย์ ค.ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เสียทรัพย์ ข.ลักทรัพย์ ค.วิ่งราวทรัพย์ ข.ความผิดฐานปล้น ง.ความผิดฐานทำให้ 9ผู้ใดกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เขา ค่าเสียหายนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก.ค่าทดแทน ค.ค่าปรับสินไหม 10. ข้อใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง ก เป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ขเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล ค เป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับมหาชน งเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจ 11."ข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ที่เรียกว่า ผู้เสนอและผู้ สนอง ซึ่งมีความประสงค์ตรงกันที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น" ข้อความนี้เป็นความหมายข้องอะไร ก.สัญญา ง.กฎหมายอาญา 12. การกระทำผิดกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นอัน เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นความหมายของอะไร ก.การทำละเมิด ค.การกระทำผิดโดยเจตนา ข.ค่าตอบแทน ง.ค่าสินไหมทดแทน ข.นิติกรรม ค.กฎหมายแพ่ง ข.การกระทำผิดทางอาญา ง.การกระทำผิดโดยไม่ เจตนา 13. นายจิตจงใจทำร้ายนายจวบ นาย ร่างกายนายจวบ จัดเป็นความผิดในลักษณะละเมิดประเภทใด ก.ละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยตรง ข.ละเมิดเนื่องจากการกระทำของบุคคลอื่น ความผิดฐานทำละเมิดต่อ <>
ค.ละเมิดเนื่องจากทรัพย์สินของตนได้นับความเสียหาย ง.ไม่มีข้อใดถูก 14. การกระทำในข้อใดถือว่าก่อให้เกิดสัญญาขึ้น ก.เอกเสนอซื้อนาฬิกาของเอ๋ โดยเอ็บอกว่าขอคิดดูก่อน ข.นิดเสนอขายแหวนให้นัท นัทบอกว่าหากนิดลดร้าคาให้ร้อยละ 50 ตนจึงจะซื้อ ค.ไก่ขอซื้อรถยนต์เก่งโดยให้ราคาสูงมาก ทำให้เก่งอยากขายรถคัน นี้ ง.พุกบอดแพรว่าตนจะขายกระเป๋าให้แพรพรุ่งนี้ แพรตอบตกลง และบอกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินมาให้พุก 15. นายไก่นำกระถางต้นไม้วางไว้บนระเบียงบ้าน วันหนึ่งกระถางต้นไม้ ตกมาโดนหัวนายโป้งซึ่งเดินผ่านมา การกระทำนี้เป็นความผิดประเภทใด ก.การละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยตรง ข.การละเมิดเนื้องจากการกระทำของบุคคลอื่น ค.การละเมิดเนื่องจากสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของตนไปทำความเสีย หายแก่บุคคลอื่น ง.การละเมิดเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของตนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นอื่น 16. สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร ก.สิทธิของบุคคล ค.ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 17.ข้อใดเป็นการมสีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ก.เข้าร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาลโดยการปิดถนนหนทาง ข.ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน ค.หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เพราะจะทำให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเดือดร้อนมากขึ้น ง.ถูกทุกข้อ 18. ในฐานะนักเรียน เราเราควรมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม รัฐธรรมนูญในข้อใดมากที่สุด ก.เข้าไปต่อว่าผู้ที่ชุมนุมทางการเมือง ข.ปิดทางเท้าในชุมชนเพื่อจัดนิทรรศการสิทธิมนุษยชน ค.ออกนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ง.เมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กจะต้องรืบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทันที ข.เสรีภาพของบุคคล ง.ถูกทุกข้อ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!