คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คือทำแล้วแต่ติดอยู่หน้านี้ไม่รู้ว่าค้องตอบยังไงอ่ะค่ะ 😭🙏🙏🙏🙏🙏

Instructions ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา เขียนแผนผังงาน (Flow Chart) , Pseido Code และเขียนโปรแกรม นี้ ส่งงานเป็นไฟล์ pdf โดยมีรูปแบบเหมือนกับไฟล์ที่แนบ (ใบงาน.pdf) โจทย์ปัญหา เขียนโปรแกรมรับอายุของผู้ใช้งานเข้ามา ถ้าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี ให้แสดงค่าว่า "You are old. และ Good bye. แต่ถ้าน้อยกว่า 60 ปี ให้แสดงเฉพาะข้อความ Good bye โดย output ของโปรแกรมแสดงดังนี้ กรณีอายุน้อยกว่า 60 ปี How old are you? 56 Good bye. กรณีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี How old are you? 75 You are old. Good bye. วิเคราะห์ปัญหา ก่าหนดผลลัพธ์ (Output) : ก่าหนดข้อมูลน่าเข้า (Input) : age ก่าหนดขั้นตอนการแก่ปัญหา (Algorithm) : I

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉