สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำยังไงค่ะบอกหน่อยค่ะ

4G l 12:18 (-) 49 ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุ... X https://www.liveworksheets.com/c LINE LIVEWORKSHEETS Search interactive Worksheets English - Espaniol Home About this site Interactive worksheets Make interactive worksheetร Make interactive workbooks Students access Teachers access ๆ ชื่อ เชั้นม.1/ เลขที่. ใบงานที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอนที่1 ให้นักเรียนพิจารณาภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา แล้วเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง ชอภาพ ความสำคัญ ชื่อภาพ ความสำคัญ ชื่อภาพ ความสำคัญ ชื่อภาพ ความสำคัญ ชื่อภาพ ความสำคัญ "battVEWORKSHEETS ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อ สังคมไทย แล้วเลือกว่าถูกต้อง ในข้อความที่ถูกต้อง และเลือกไม่กกต้องหน้าข้อความที่ยิด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉