ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยทุกคน

0 ปี 37% 16:49 - IMG_2021092. ใบงานที่1 เลือกคำที่กำหนดให้แล้วนำไปเติมหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์ เบเนดิกซ์ ซูโครส ฟอสโฟลิพิด กรดไขมันอิ่มตัว ไบยูเร็ต เอ็มอาร์เอ็นเอ เซลลูโลส อัลบูมิน มอลโทส ไกลโคเจน เคซีน โกลบูลิน กรดไขมันไม่อิ่มตัว ฟรักโทส กาแลกโทส วิตามินดี 4. 4. กลีเซอรอล เคราทิน วิตามินอี ดีเอ็นเอ 1. น้ำตาลที่พบมากในผลไม้สุก 2. เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ 3. ส่วนใหญ่พบในไขมันจากสัตว์ และไขมันจากพืชบางชนิด เช่น น้ำมันมะพร้าว 4. พบในโครงสร้างของผนังเซลล์พืช 5. พบในไข่ขาว 6. ใช้ทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 7. โปรตีนในน้ำนม 8. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ + สารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต 9. มีโครงสร้างคล้ายกับอะไมโลเพกทิน แต่สายโมเลกุลจะสั้นและแตกแขนงมากกว่า 10. พบมากในข้าวมอลต์ และเมล็ดธัญพืชที่กำลังงอก 11. เป็นสารในกลุ่มแอลกอฮอล์ มีสูตรโครงสร้าง คือ CH,O, มีความสำคัญในการสร้างกระดูกและฟัน 13. มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายพันกันเป็นเกลียว เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลกลูโคส 1 โมเลกุล เชื่อมต่อกับน้ำตาลฟรักโทส โมเลกุล 15. ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ในการสร้างโปรตีน หรือนำข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA 12. 14. 1 ไปใช้สร้างโปรตีน
0 ปี 37% 16:51 - IMG_2021092. ใบงานที่2 เติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. คาร์โบไฮเดรตเป็นสารชีวโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุหลัก ชนิด คือ โดยมีอัตราส่วนของอะตอมไฮโดรเจนต่ออะตอมออกซิเจนเป็น ซึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น 2. ไดกลีเซอไรด์ประกอบด้วยกลีเซอรอล (glycerol) โมเลกุล และกรดไขมัน (fatty acid) โมเลกุล 3. พอลิแซ็กคาไรด์ที่สะสมในตับและกล้ามเนื้อ คือ 4. จากสูตรโครงสร้างหลักของกรดอะมิโน B. A. คือ B. คือ เป็นพันธะที่เชื่อมต่อกรดอะมิโน โดยอาศัยการรวมตัวของหมู่คาร์บอกซิล 5. กับหมู่อะมิโน ซึ่งจากการเชื่อมต่อกันนั้นจะได้สายของกรดอะมิโน เรียกว่า ส่วนน้ำมัน (oil) มีสถานะเป็น 6. ไขมัน (fat) มีสถานะเป็น 7. ลิพิดเชิงซ้อนประกอบด้วย เช่น 8. นิวคลีโอไทด์แต่ละนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 2) 3) 1) 9. โครงสร้างโมเลกุลของดีเอ็นเอ คือ ส่วนโครงสร้างโมเลกุลของอาร์เอ็นเอ คือ ช่วยในการบำรุงสายตาและการมองเห็น พบมากใน และยังพบในพืชที่มีสารประกอบพวกแคโรทีน เช่น 10.
0 ป 35% 16:55 - IMG_2021092. ใบงานที่4 พิจารณาภาพแล้วเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ประเภทของสารชีวโมเลกุล หน่วยย่อยที่สุด อาหาร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!