ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ข้อ3ใหญ่คะ

? แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พืชมีกระบวนการสร้างอาหารอย่างไร - เหตุใดจึงกล่าวว่าพืชเป็นผู้สร้างอาหารและสัตว์เป็นผู้บริโภค นักชีววิทยาทำการศึกษาทดลองการอยู่รอดของพืชน้ำบางชนิดกับการอยู่รอดในน้ำเสีย โดยวัดอัตรา การเจริญเติบโต ดังกราฟ มวลของพืช (กรัม) 1,000 มวลก่อนการทดลอง 600 มวลหลังการทดลอง 400 200 0 ผักตบชวา ผักบุ้ง แหน 3.1 การทดลองนี้วัดการเจริญเติบโตของพืชโดยวิธีใด 3.2 ตั้งสมมติฐานการทดลองนี้อย่างไร 3.3 ตัวแปรของการทดลองนี้คืออะไร 3.4 มวลก่อนการทดลองและมวลหลังการทดลองของพืชแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 3.5 ผลการทดลองสรุปได้อย่างไร 4. เกษตรกรต้องการให้มะม่วงแต่ละต้นที่ปลูกมีระยะชิดเพื่อไม่ให้สูงแต่ให้เป็นทรงพุ่มเตี้ยจะใช้วิธีการตัดยอด ทุกต้น คิดว่าวิธีดังกล่าวจะอธิบายด้วยหลักการที่เกี่ยวกับฮอร์โมนพืชได้อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉