สังคมศึกษา
มัธยมต้น

มาอีกละค่ะะ งานสังคมม!!! 😿

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก การสั่งซื้อสินค้าจากที่อื่นมาใช้แทนการผลิตเอง ข การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตสินค้า ค การนำวัสดุและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นทุนในการผลิต ง การผลิตสินค้าในรูปของบริษัทเพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน 2. ข้อใดคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก ลงทุนน้อย คุ้มค่า ผลตอบแทนสูง ค มีขั้นตอน เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ข เรียบง่าย เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ง ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสูด 3. รู้รัก สามัคคี เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำว่า "รู้" หมายถึงข้อ ใด ก เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข ขผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน ค ทุกคนในชุมชนได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี งสามารถแก้ไขปัญหาตามตำราและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา 4. แผนพัฒนาฯ ฉบับใดได้อัญเชิญแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ก ฉบับที่ 1 ข ฉบับที่ 5 ค ฉบับที่ 7 ง ฉบับที่ 9 5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ก มีเหตุผล 6. "องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และ ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย" ข้อความนี้ตรงกับข้อใด ข พอประมาณ ด มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี ง ความขยันและอดทน ก ธนาคาร ขสหกรณ์ ค สถานศึกษา ง กลุ่มออมทรัพย์ 7. บุคคลใดเป็นสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ ก โต้งชวนเอกไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ ข โหน่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าตามคนในครอบครัว ค น้อยเป็นชาวสวนจึงไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ง แต้มโดนบังคับจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 8. ข้อใดกล่าวผิด ก สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตย ขสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิออกเสียงเท่ากัน ค ผู้ถือหุ้นสูงสุดจะได้รับตำแหน่งประธานสหกรณ์ ง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสหกรณ์
9. "การเป็นลูกค้าและเจ้าของในคนเดียวกัน" ข้อความนี้ตรงกับหลักการสหกรณ์ในข้อใด ก การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ขการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ ค การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก งการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 10. ข้อใดเป็นการพัฒนาให้ชุมชน พออยู่ พอกินในระดับพื้นฐาน ก การผลิตเพื่อเพิ่มรายได้และมีเงินออม ข การผลิตให้เพียงพอ ส่วนที่เหลือนำไปขาย ค การดำเนินธุรกิจและมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง การผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับประเทศ

คำตอบ

โอเคเยี่ยม555

หนามเตย

ขอบคุณมากๆนะคะ ไม่คิดว่าจะลงดึกเค้าเอาตอนเช้าก็ได้ แต่ขอบคุณจริงๆค่ะที่นั่งหาคำตอบให้แล้วก็ขอโทษที่รบกวนอีกครั้งนะคะ🙏🏻🤍

Mxndjxu

ไม่เป็นไรค่า555 พอดีนี่นอนดึกปกติอยู่แล้วพอดี เป็นอัศวิน5555555

หนามเตย

สุดยอดจบิงๆ5555

แสดงความคิดเห็น

ค ง ก ง ง ข ก ค ก ก ทันมั้ยคะ555555555เพิ่งเห็นง่าาา แต่หยักทัมมม

หนามเตย

ทันค่ะ55555คือยังไม่ทำส่งเลยยังไม่มีคำตอบ ขอบคุณนะคะ เยิ้ฟฟ🥺❤️

หนามเตย

ถ้าขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อสอบอีกได้มั้ยคะ

หนามเตย

60ข้อค่ะ

หนามเตย

นี่ค่ะ

หนามเตย

ต่อด้วย

หนามเตย

สุดท้าย

Mxndjxu

เตง55555555555 โอ้ค เยี่ยม 55555555

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉