วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เรื่อง พันธุศาสตร์?

11 แบบฝกาพ้อท้ายพนวยที่ 3 เชื่อง มันาร์ งั้น เล ชนจง ให้นาพริกนเพือกาข้อที่ถูกต้องท่สุด อ. ในด้านวสันแตา นสูงเป็นล้าษณะเด่น แม้าแตย ลูกทั้งเตองม์โลกาสเป็นแบบใด น จ ขาวทั้งหมด ค.สูงพันธุ์ทาง งเดยพันธุ์ทาง ง.คนพานังมวล่า นพนึ่งมวขาว 2 การดาย ได้ใช้สูจน์ความเป็นพอแม่ลูกได้มล แนกาที่สุด 2.การผงเพันสุระหว่างเจ้าษณะเดนพันยุ์แท้บกแะตอย ฟันกุแท้ รุ่นสูาจะมีพักาษณะลย่างไร ก.ปราญ นองเล็กษณแะเสียว ข. ปนากฏลักษณะทึ่งกาสางระหว่างม่อกับแม่ 6. ล้าษณะเด่นต่อลักษณะ้อยเท่ากับ 1 : 3 ง.สักษณะเด่นต่อเล้กษณะด้อrเท่ากับ 3 : 1 กงในไทป ข โครโมโจม ง.ลายพมพ NA 3 สังเจวิตาชนัดหนึ่งใัจานวนโครโมโจม ท-40 ข่อความ ค่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง เฟั่งเจวิตาดังขาล่าวจานวนโครโมโจม 16 ชุด ขงำนวนโกโมโลกัสโครโมโขมเท่ากับ 16 คู่ ค.เซลเล์สิบฟันธุ์มีจำนวนโครโม่โชม 8 แห่ง ง ไม่ใช้อใดถูก * รุ่นลูก(F, มโลกาวสที่จะเป็นพีในไทปนละจิโนไทป์ไม่ เหมือนกันในกรนได ก ม.ละแเป็นเปเทลโรไซกัส 8.ข้งใดไมู่กต้อง ก.ในแต่ละเจ้าษณะจะมีอยู่เป็นคู่ ๆ ๆ ในโครโมโซมhน ค โครโมโจมในเขลล์ร่างกายมี 46 แท่ง งโครโมโจมในเซลเลร่างกายม 44 เท่ง 2.ความมดปราตของทาราในช้งไดไม่ได้ไม่สาเสคุมาจากการ ถ่ายทอดล้าษณะทางพันธุการรม กโรคทัดเยลรมัน ขโรคผ่วมืา คพอเป็นเสเจอโรไซกัส แเป็นโฮโมไซัส ง มเป็นโสโมไซกัส แเป็นเศ.ทลโรไซกัส ค.โรคตาบลดส งโรคเลือดไหลไม่หยุด 10. ลักษณะพันลุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยกันต้องกบน โครโมโซงเมก ชนโด x ช้อใดกาล่าวถูกค้าอง 5 ข้องใลกล่าวถึงปันไม่ถูกต้อง ก.คนที่มีด้กั้นเกิดจากการถายทากลป็นแล่น 1. โครโมโจเนทงหานึ่ง ๆ ็นกาสนดลักษแะตาง ๆ เป็นพัน ๆ ใน ก ไม่พบเล้กษณะนี้ในผู้หญิง 1 พบลักษณะนี้ในผู้หญิ่งมากกว่าผู้ชาย ค การแสดงล้าษณะของลิงเชวต ถูกควบคุมโดยใันต้อย 1 ค นบลักษณะนี้ในผู้ชาย ง ไม่พบลักษณะนี้ในผู้ชาย ราผู้หบูิง 3. สักษณะของใ็นความ ลปกดได้ กทำให้คนลักษณะ
าหัดท้ายหน่วยที่ 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ คะน ชั้น เลยที่ วผิวขาว มีลูก 6.ในต้นถั่วลันเตา ต้นสูงเป็นลักษณะเด่น และต้นเตี้ย เป็นลักษณะด้อย การศึกษาว่าต้นถั่วสันเตาต้นสูงเป็นพันธุ์ เท้หรือพันทาง ควรผสมถั่วลันเตาที่มีลักษณะใด ก.สูงพันธุ์แท้ ค.สูงพันธุ์ทาง 7.การผสมพันธุ์ระหว่างลักษณะเด่นพันธุ์แท้กับลักษณะด้อย ข.เตี้ยพันธุ์แท้ ง.เตี้ยพันธุ์ทาง ลูกได้ผล พันธุ์เท้ รุ่นลูกจะมีลักษณะอย่างไร ก.ปรากฏเพียงลักษณะเดียว ข.ปรากฏลักษณะกึ่งกลางระหว่างพ่อกับแม่ ค.ลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเท่ากับ 1 : 3 ชม พ์ DNA 6 ข้อความ ง.ลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเท่ากับ 3 : 1 6.ข้อใดไม่ถูกต้อง ก.ยืนแต่ละลักษณะจะมีอยู่เป็นคู่ ๆ ด ข.ในโครโมโซมมียีน ค.โครโมโซมในเซลล์ร่างกายมี 46 แท่ง ง.โครโมโซมในเซลล์ร่างกายมี 44 แท่ง ไทป์ไม่ 9.ความผิดปกติของทารกในข้อใดไม่ได้มีสาเหตุมาจากการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ก.โรคหัดเยอรมัน ข.โรคผิวเผือก ค.โรคตาบอดสี ง.โรคเลือดไหลไม่หยุด 10.ลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยืนต้อยบน โครโมโซมเพศ ชนิด x ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก.ไม่พบลักษณะนี้ในผู้หญิง ข.พบลักษณะนี้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ค.พบลักษณะนี้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ง.ไม่พบลักษณะนี้ในผู้ชาย -ต่าง ๆ โดยยืนด้อย กษณะ
3.ลักษณะของยีนที่มีความผิดปกติทำให้คนมีลักษณะ | 2.การตรวจด้วยวิเงีใดใช้พสูจน์ความเป็นพ่อแม่นูไใด้ผม | คำชี้แจง ให้นักเรืงคนเลือกข้อที่ถูกต้องท่งสด ลูกทั้งสองมีโคการสเป็นแขอปิด ก.ผิวดำทั้งหมด ข.ผิวขาวทั้งหมด 2 คน ผิวดำหรือผิวขาวก็ได้ จ 4 จ. ง คนหนึ่งผิวดำ อีกคนหนึ่งผิวขาว แม่นยำที่สุด ก. เจีโนไทป์ ข.โครโมโซม ค.กรุ๊ปเลือด ABO 3. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ง.ลายพิมพ์ DNA 2n-16 ข้อความ ก.สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีจำนวนโครโมโซม 16 ชุด ข. จำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมเท่ากับ 16 คู่ ค.เซลล์สิบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซม 6 เท่ง ง.ไม่มีข้อใดถูก 4.รุ่นลูก(F, )มีโอกาสที่จะเป็นพีโนไทป์และจีโนไทป์ไม่ ถ่ายทอดลักษะทัน เหมือนกันในกรณีใด ก.โรครัดเหลัน ก.พอเละม ละแม่เป็นเฮเทอโรไซกัส ข.โรคผิวมือก ข.พ่อและแม่เป็นโฮโมไซกัส ด.โรคตาบอดร ค.พ่อเป็นเฮเทอโรไซกัส แม่เป็นโฮโมไซกัส งโรคเดือดไหฟ่ทร ง.พ่อเป็นโฮโมไซกัส แม่เป็นเฮเทอโรไซกัส 10 ลักษนะพ้าสุระ 5 ข้อใดกล่าวถึงยืนไม่ถูกต้อง ก.คนที่มีลักยิ้มเกิดจากการถ่ายทอดยืนเด่น 1 โครโมโซมเท่งหนึ่ง เป็นพัน ๆ ขึ้น โครโมโชะน ชล 1 ชโา ๆ มียืนกำหนดลักษณะต่าง ๆ 1 ตัว ผิดปกติได้
เรื่อง พันธุศาสตร์ม.3 ตอบยังไง?
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!