ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะ🙏

1. พฤติกรรมโอเรียนเตชันส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 2. ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ต่อไปนี้ ระบุประเภทของพฤติกรรมและอธิบายเหตุผลประกอบ ก) ลูกสุนัขแรกเกิดจะหันมองเจ้าของหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ผ่านทุกครั้ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ระยะหนึ่ง แม้ว่าเจ้าของหรือมีสิ่งของเคลื่อนที่ผ่าน ลูกสุนัขจะไม่หันมองอีก ข) ครูให้นักเรียนทำการทดลอง โดยปล่อยหนูไปในเขาวงกตเพื่อหาทางออก เมื่อนักเรียน ปล่อยหนูไปมากกว่า 5 ครั้ง พบว่า หนูใช้เวลาหาทางออกน้อยลง ค) นายเอมักจะนำเมล็ดถั่วมาวางให้กระรอกข้างบ้าน พร้อมกับดีดนิ้ว 2-3 ครั้ง แล้วกระรอก ก็จะเข้ามากินเมล็ดถั่วดังกล่าว วันหนึ่งนายเอไม่ได้นำอาหารมาวาง แต่ดีดนิ้ว 2-3 ครั้ง ะ กระรอกก็เข้ามาเพื่อกินอาหารเช่นเดิม ง) นายบีทำการทดลองโดยวางกล้วยไว้นอกกรงลิง และในกรงมีไม้ยาวอยู่ 1 ท่อน ในช่วงแรก ลิงพยายามจะหยิบกล้วย แต่ไม่สามารถหยิบได้เนื่องจากอยู่ไกลเกินไป เมื่อเวลาผ่านไป ระยะหนึ่ง ลิงจึงใช้ไม้ที่อยู่ในกรงเขี่ยกล้วยเข้ามาใกล้ ๆ จนสามารถหยิบกล้วยมากินได้ 3. พัฒนาการของระบบประสาทมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของสัตว์อย่างไร 4. จงอธิบายลักษณะการสื่อสารของสัตว์เหล่านี้ ก) การส่งเสียงร้องของกบในช่วงฤดูฝน ข) การยกหางและสันหางของงูหางกระดิง ค) การพองตัวของอึ่งอ่าง ง) การม้วนตัวของกิ้งกือ จ) การปัสสาวะของเสื้อ ฉ) การปล่อยสารเคมีของแมลงตด ช) การหาเหาให้ของลิง ซ) การเลียปากกันของสุนัข 5. เมื่อนำลูกชะนี้แรกเกิดที่แม่ชะนีถูกนายพรานยิงตายมาเลี้ยงภายในห้องปฏิบัติการ หลังจาก ผ่านไป 6 เดือน จึงนำไปเลี้ยงรวมกับชะนีตัวอื่นในกรง ปรากฏว่าลูกชะนีไม่สามารถรวมกลุ่มกับ ลูกชะนี้ตัวอื่นได้ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉