สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ขอก่อนพรุ่งนี้นะคะ🙏🏻

ไฟล์ - 0 @ 89% 20:41 ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา สังคมศึกษา (ส 23101) ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1.สหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาณานิคมของชาติใด ก อิตาลี ง โปรตุเกส 2. ทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือจดมหาสมุทรอะไร ก อินเดีย แอตแลนติก ขอังกฤษ ค แคนาดา ข แปซิฟิก คอาร์กติก 3. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง พื้นที่บริเวณภายในทวีปมีลักษณะราบเรียบ ข พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกมีลักษณะเว้าแหว่ง ค พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะราบเรียบ ง พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับ ซับซ้อน 4. ข้อใดกล่าวถึงช่องแคบเบริงไม่ถูกต้อง ก ช่วงที่แคบที่สุดกว้าง 85 กิโลเมตร ข เชื่อมมหาสมุทรอาร์กติกกับทะเลเบริง ค กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับอเมริกาเหนือ งกั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ 5. บริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือที่เกิดภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวอยู่ ก เสมอ ก เขตหินเก่าแคนาดา ข เขตที่ราบภาคกลาง ค เขตภูเขาภาคตะวันออก ง เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก 6. น่านน้ำใดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ก ทะเลเหนือ ขอ่าวเม็กซิโก ง ทะเลแคริบเบียน คอ่าว อะแลสกา 7. ภูเขาเมานต์แมกคินลีย์อยู่ในแนวทิวเขาหรือเทือกเขาอะไร กร็อกกี้ เคนซี 8. เทือกเขาใดไม่ได้อยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ก เทือกเขาโคสต์ ค เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา ข แคสเคด ค อะแลสกา ง แมก ข เทือกเขาแอนดีส ง เทือกเขาแอปพาเลเซีย น 9. แม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบใด ก ที่ราบ ค ที่ราบลุ่ม 10. บริเวณประเทศเม็กซิโก ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลาง และทางตอน ใต้ของคาบสมุทรฟลอริดามีภูมิอากาศแบบใด ก แบบอบอุ่นขื้น ค แบบป่าฝนเขตร้อนขึ้น เมืองร้อน 11. พืชพรรณธรรมชาติแบบสะวันนาปรากฏในภูมิอากาศแบบใด ข ที่ราบสูง งที่ราบลูกคลื่น ข แบบเมดิเตอร์เรเนียน ง ร้อนขื้นแบบทุ่งหญ้า ข แบบป่าฝนเขตร้อนชื้น งร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้า ก แบบอบอุ่นชื้น ค แบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เมืองร้อน 12. ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรฟลอริดามีปริมาณฝนเป็นอย่างไร ก มีปริมาณฝนน้อยมาก แห้งแล้ง ข มีปริมาณฝนมาก ส่วนใหญ่ตกในฤดูหนาว คมีปริมาณฝนมาก ฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เปานกลาง ฮ่วนใหญ่ตกใน
| ไฟล์ 20:41 89% ใต้ของคาบสมุทรฟลอริดามีภูมิอากาศแบบใด ก แบบอบอุ่นขื้น ค แบบป่าฝนเขตร้อนขึ้น เมืองร้อน 11. พืชพรรณธรรมชาติแบบสะวันนาปรากฏในภูมิอากาศแบบใด ข แบบเมดิเตอร์เรเนียน งร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้า ก แบบอบอุ่นชื้น ค แบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เมืองร้อน 12. ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรฟลอริดามีปริมาณฝนเป็นอย่างไร ก มีปริมาณฝนน้อยมาก แห้งแล้ง ข มีปริมาณฝนมาก ส่วนใหญ่ตกในฤดูหนาว ค มีปริมาณฝนมาก ฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ง มีปริมาณฝนปานกลาง ส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน 13. บริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน กรัฐอะแลสกา ค ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลาง คาบสมุทรฟลอริดา 14. พวกผิวเหลืองในทวีปอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวีปอะไร กยุโรป อเมริกาใต้ 15. ประเทศเม็กซิโกใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ ข แบบป่าฝนเขตร้อนชื้น ง ร้อนขื้นแบบทุ่งหญ้า ข ที่ราบใหญ่ตอนกลาง งทางตอนใต้สุดของ ข เอเชีย ค แอฟริกา ง ก สเปน ขอังกฤษ ค ฝรั่งเศส ง โปรตุเกส 16. พืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคืออะไร ก ข้าวเจ้า 17. น่านน้ำใดที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำ ที่สำคัญที่สุด ก อ่าวฮัดสัน คมหาสมุทรแปซิฟิก 18. เผ่าพันธุ์ใดเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ ก นิโกร-อินเดียน ค เมสติโซ-มูแลตโต 19. คริสต์ศาสนานิกายใดนับถือกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและ ข ข้าวฟ่าง คข้าวสาลี งข้าวโพด ข ทะเลแคริบเบียน งมหาสมุทรแอตแลนติก ขอินเดียน-เอสกิโม งอินเดียน-แอฟริกัน แคนาดา ขออร์ทอดอกซ์ ง โรมันคาทอลิก ก แองกลิคัน ค โปรเตสแตนต์ 20.เพราะเหตุใดเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือจึงอยู่ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ ของแคนาดา ก การคมนาคมเจริญกว่าที่อื่น ขอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม คชาวอินเดียนเคยตั้งถิ่นฐานและสร้างความเจริญมาก่อน ง ประชากรเบาบางจึงทำให้มีพื้นที่สำหรับการตั้งโรงงาน อุตสาหกรรม 21. ดินแดนใดในทวีปอเมริกาใต้ที่ยังไม่ได้รับ เอกราชในปัจจุบัน ก ซูรินาเม ค เกาะฟอล์กแลนด์ โก 22. เกาะใดอยู่ทิศใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ ก เกาะบาร์เบโดส ค เกาะกาลาปาโกส 23.ยอดเขาอากอนกากวาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้อยู่ในประเทศใด ก เปรู อาร์เจนตินา ข กายอานา ง หมู่เกาะเตียร์ราเดลฟวย ข เกาะฟอล์กแลนด์ ง เกาะเตียร์ราเดลฟวยโก ข เอกวาดอร์ ค โคลอมเบีย ง 2 จาก 5 24.สถานที่ใดไม่ได้ มีความเกี่ยวข้องกับเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตกของ บริดาใต้
ไฟล์ 20:41 @ 89% < ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-. o o o ข เอกวาดอร์ ค โคลอมเบีย ก เปรู อาร์เจนตินา 24.สถานที่ใดไม่ได้ มีความเกี่ยวข้องกับเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตกของ ทวีปอเมริกาใต้ ก แม่น้ำแอมะซอน คอ่าวรีโอเดลาปลาตา ข ทะเลสาบตีตีกากา ง ยอดเขาอากอนกา กว่า 25. แม่น้ำสายใดบ้างไหลมาบรรจบกันแล้วไหลลงสู่อ่าวรีโอเดลาปลาตา ก ปารานา ปารากวัย อุรุกวัย ข ปารากวัย อุรุกวัย แอมะซอน ค ปารานา ปารากวัย แอมะซอน งปารากวัย แอมะซอน มักดาเลนา 26.พื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศอาร์เจนตินามีลักษณะอย่างไร ก เป็นที่ราบสูง ค เป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีพลัง 27. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ไม่มีพื้นที่ตั้งอยู่บนเขตละติจูดกลาง ก ชิลี 28.มหาสมุทรใดอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกา ก อินเดีย 29.เซลวาสคือชื่อเรียกของอะไรและอยู่ในเขตภูมิอากาศใดในทวีป อเมริกาใต้ ก ทะเลทราย อยู่ในเขตทะเลทราย ข ทุ่งหญ้าแพรรี อยู่ในเขตอบอุ่นชื้น ค ป่าดิบชื้น อยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อน งทุ่งหญ้าสั้น อยู่ในเขตเมดิเตอร์เรเนียน 30.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิอากาศในบริเวณที่ราบสูงปาตาโกเนียได้ถูก ต้อง ก บางครั้งมีฝนทิ้งช่วงนานกว่า 10 ปี ฤดูหนาวอบอุ่นสบาย ค มีปริมาณฝนน้อยกว่าในแถบลุ่มน้ำแอมะซอน เฉลี่ยน้อยกว่า 500 มิลลิเมตรต่อปี ข เป็นเขตเทือกเขาสูง งเป็นแนวภูเขาไฟที่ ข บราซิล คอรุกวัย งอาร์เจนตินา ข แปซิฟิก คอาร์กติก ง แอตแลนติก ข มีฝนตกในฤดูร้อน ง มีปริมาณฝน 31.ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ป่าชนิดใดมากที่สุดในโลก ก ป่าสน ข ป่าดิบชื้น งป่าไม้ผลัดใบ คป่าชาย เล่น 32.เหตุใดดินในประเทศโคลอมเบียจึงเพาะปลูกกาแฟได้ดี ก เพราะเป็นดินภูเขาไฟ ตะกอนน้ำพา ค เพราะเป็นดินที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา แร่เหล็กผสมอยู่มาก 33.ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ไม่ใช้ ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ก เปรู 34.ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพวกใด ก ดยัก 35.เทศกาลการ์นีวัลในทวีปอเมริกาใต้แสดงให้เห็นถึงอะไร ก ความยึดมั่นในศาสนา ด้านเทคโนโลยี ค ความสุขของประชากรในทวีป สังคมและเศรษฐกิจ ข เพราะเป็นดิน ง เพราะเป็นดินที่มี ขบราซิล ค โบลิเวีย ง โคลอมเบีย ขนิโกร ค เมสติโซ งมูแลตโต ข ความเจริญทาง ง ความมั่นคงทาง

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉