สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติลงในแผนภาพ (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 2.1 ตอนประสูติ ข้อคิดที่ได้ เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้า สุทโชทนะและพระนางสิริมหามายา เมื่อประสูติ ได้ 7 วัน พระมารดาก็สวรรคต จึงได้รับการ เลี้ยงดูจากพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นน้า เมื่อเจริญวัยขึ้นจึงได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการ ศึกษาระดับสูงของการศึกรษาทางโลกธรรมสมัยนั้น คุณธรรมที่ได้ 2.2 ตอนเทวทูต 4 ข้อคิดที่ได้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ทั้ง 4 ที่มาปรากฏกายให้เห็น 4 เหตุการณ์ คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ ขณะเดียวกันพระนางพิมพาก็ประสูติพระโอรส ทำให้พระองค์ต้องการแสวงหาหนทางแห่งการ พันทุกข์ คุณธรรมที่ได้ 2.3 ตอนแสวงหาความรู้ ข้อคิดที่ได้ เจ้าชายสิทธัตถะทรงแสวงหาทางพ้นทุกข์ โดย ออกผนวช และเข้าศึกษาในสำนักอาฬารดาบส และอุททกตาบสจนสำเร็จการศึกษา แต่พบว่า ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ จึงลาอาจารย์ทั้ง 2 เพื่อ ค้นคว้าหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง คุณธรรมที่ได้ 2.4 ตอนบำเพ็ญทุกรกิริยา ข้อคิดที่ได้ เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยการ อดอาหาร กลั้นลมหายใจ แต่พบว่าไม่นำไปสู่การ พันทุกข์ จึงเลิกและหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต เดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา จนบรรสุ นานอภิญญา ตรัสรู้ธรรมที่เรียกว่า อริยสัจ 4 คุณธรรมที่ได้
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!