สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบอีกอันให้หน่อยค่าาา ช่วยหน่อยน๊าาา

คำชี้แจง : นำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลงในตาราง ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง (ตารางในหน้าที่๑) ทรงแสดง ทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์แปดประการ ได้แก่ เห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ สติชอบ พยายามชอบ และสมาธิชอบ เทพทั้งหลายได้ป่าวร้องต่อๆกัน ไปถึงหมู่พรหมว่า พระพุทธเจ้าทรงหมุนกงล้อ คือ พระธรรม ที่ไม่มีใคร ไม่ว่าสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ที่จะสามารถหมุนกลับได้ ทรงแสดงอริยสัจสี่ประการ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) โดยแสดงครบวงจร 1 น ( ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิงเหล่านี้อย่างไร ทรงชี้ว่า มีทางสุดโต่ง ๒ ทาง ที่บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติ คือ การหมกมุ่นในกามอันเป็นทางหย่อนเกินไป และ การทรมาณตนเองให้ลำบากอันเป็นทางตึงเกินไป เป็นผลหลังจากการแสดงธรรมจบลง อาจารย์ผู้รวบรวมคัมภีร์นำมาผนวก หลังจากฟังเทศน์จบ โกณฑัญญะได้ขอบวช เป็นสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉