สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ข้อ2ตอบอะไรหรอคะ

4G . 4G l ll 23:51 น. 1.90 (55 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 - Microsoft Word (การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว) ารอ้างอิง การส่งจดหมาย ตรวจทาน มุมมอง = " = - = = = 2! AaB AaBbCc. AaBbCel AaBbCcL Aa" ab) ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง ตัวเข้ม ตัวเน้น ย่อหน้า ลักษม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ปัญหาการขาดแคลนอาหารในโลก ควรใช้การสร้างสรรค์ของอารยธรรมโบราณในเรื่องใด ก. การพัฒนาระบบชลประทาน ข. การประหารชีวิตผู้กระทำผิด ค. การใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ง. การกำหนดปฏิทินการทำงานให้แก่ประชาชน 2. ข้อใดเป็นผลมาจากการประดิษฐ์ ตัวอักษรของอารยธรรม โบราณ ก. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ข. การสื่อสารกันด้วยอีเมล ค. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ง. ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 3. การขอหวยจากต้นไม้ของคน ไทย สะท้อนถึงความเชื่อโบราณเรื่องใด ก. ต้นไม้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้ทุกเรื่อง พ
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉