สังคมศึกษา
มัธยมต้น

รบกวนช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะหมดหนทางจริงๆค่ะหาในเน็ตก็ไม่เจอหนังสือก็ไม่มี🙏🏻🥲

พ. อนุปิยอัมพว์น 35.พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังแคว้นมดธ ผ่านกรุงราชคฤห์ ได้พบกับพระเจ้าพิมพิสาร แล้วเกิดเรื่องสำคัญข้อใด ก. พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายภัตตาหาร ข. พระเจ้าพิมพิสารทรงนิมนต์ให้จำพรรษา ค. พระองค์ทรงแสดงธรรมแค่พระเจ้าพิมพิสาร ง. พระเจ้าพิมพิสารทรงชักชวนพระองค์ครองเมืองด้วยกัน 36. พระพุทธองค์เสด็จต่อไปยังเมืองพาราณสี เข้าศึกษาใน สำนักของใคร ก. อุทกดาบส ข. อสิตคาบส ค. ครูวิศวามิตร 37. หลังจากที่ ง. กาฬเทวิลดาบส พระองค์เรียนจบจากสำนักอาฬารดาบส กา ลามโคตรแล้วเสด็จไปศึกษายังสำนักใด ก. อุทกดาบส ข. อสิตคาบส ค. ครูวิศวามิตร ง. กาฬเทวิลคาบส

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!