สังคมศึกษา
มัธยมต้น

คืองงหน่อยๆค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ใบงานที่ 4.1 เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม ตัวชี้วัด 1.1 ม.2/4 อภิปรายถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาของตนเองเกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชน และระเบียบสังคม 2.ศึกษาและจำแนกหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและการจัดสังคม 3.เห็นคุณค่าในการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและจัดระเบียบสังคมของตนเองให้เกิด ความเจริญและสันติภาพ คำชี้แจง ให้นักศึกษาสรุปประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1.ความหมายของการพัฒนาชุมชน 2. ประเภทของการพัฒนาชุมชน (พร้อมตัวอย่าง) 2.1การพัฒนาด้านวัตถุ 2.2 การพัฒนาจิตใจ 3. บอกผลของการรู้จักใช้อำนาจอธิปไตย 3 ในการทำงานร่วมกันในชุมชน 1 2 3. 4. อิทธิพลของพระพุทธศาสนา จะพัฒนาชุมชนและระเบียบสังคมอย่างไรบ้าง 5. ถ้านักเรียนรู้ว่าการจัดสังคมดีต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!