สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ฮื้อ😭😭😭

3 เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย A หน้าข้อที่อ. 1. ข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ กฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาใะ 2. กรุงเทพมหานครไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่ออยู่ในชุมชนไม่จำเป็นต้องปฏิบัติกฎหมายก็ได้ 5. เทศบัญญัติออกโดยเทศบาล 4. 6. เทศบัญญัติเป็นข้อบัญญัติที่บังคับใช้ในเขตเทศบาล 7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกโดยองค์ บใชใป บริหารส่วนตำบล 8. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่มีปัญหาเกี่ยวกับขยะเพราะมีข้อบัญญัติบังคัน 9. ข้อบัญญัติเมืองพัทยาไม่ใช่ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 10. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เป็นกฎหมายที่ โดยรัฐสภา ไม่ใช่กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สื่อการเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ กิจกรรมที่ 31 ทบทวนความรู้ ตอบคำถาม 1. กฎหมายทะเบียนราษฎรเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมือะไรบ้าง
กฎหมาย ข้อบัญญัติ สังคม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!