ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

๒. คำในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น ก. พระนครรามัญ ข. พระนครรามินทร์ ค. เขตด้าวอัสดง ง. แดนตก ๓. ในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายฝ่ายพม่ารู้ข่าวว่ากษัตริย์พระองค์ใดของไทยสวรรคต ก. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ข. สมเด็จพระมหิทราธิราช ค. สมเด็จพระมหาธรรมราชา ง. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ๔. ข้อใดไม่ใช่โอวาทที่พระเจ้ากรุงหงสาวดีพระราชทานแก่พระมหาอุปราชา ก. เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา ข. หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สมสถาน ค. อย่าหย่อนวิริยะยล อย่างเกียจ ง. สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา ๕. สลัดใดใดสลัดน้อง แหน่งนอน ไพรฤา เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้ เสมอชื่อไม้นา สละสละสมร นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม ก ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์นี้ ก. มีการเล่นคำ ข. เล่นเสียงวรรณยุกต์ ค. ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ ง. ใช้ชื่อต้นไม้เป็นสื่อในการพรรณนา 5. คำประพันธ์ในข้อใดใช้ลีลาการแต่งแบบนิราศ ก. พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนาพลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน ข. สระเทินสระทุกแท้ ไทยถวิล อยู่เฮย ฤาใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย ค. พระกรายกรย่างเยื้อง จรลี ลุยมหาวารี เรี่ยวกว้าง ง. เคลื่อนพลตามเกล็ดนาค ตากเต็มทุ่งแถวเถื่อน น ๓. เหตุการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก. หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ ข. ฟอนฟาดสงสุมาร มอดม้วย ค. พระศรีสารีริกบรมธาตุ ไขโอภาสโศภิต ช่วงชวลิตพ่างผล ง. ดาลมหาวาตะ ตื่นฟ้า น
ลิลิตตะเลงพ่าย
PromotionBanner

คำตอบ

เขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนิดหน่อย ลองดูนะคะ ลิลิตเรื่องนี้อ่านยากหน่อย สู้ ๆ นะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉