ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยแก้ให้หน่อยนะครับเราไม่เก่งวิทย์

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ แบบปกหัดที่ 2.1 เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้นให้ถูกต้อง 1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเมื่อสภาพแวดล้อมของ แหล่งที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป 2. บริเวณภูเขาไฟจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ เพราะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย 3. บริเวณที่ทำไร่เลื่อนลอยแล้วปล่อยพื้นที่ให้รกร้างจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 4. หญ้าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่สามารถเจริญในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ 5. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบทุติยภูมิ เพราะเป็นพื้นที่ ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ จึงมีธาตุอาหารสมบูรณ์ 6. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพเปลี่ยนแปลง 7. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสังคมสมบูรณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง 8. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิมีลำดับการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากมอส หญ้า ไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น และสังคมพืช ตามลำดับ 9. ไลเคน มอส ลิเวอร์เวิร์ต จะเจริญเติบโตในบริเวณที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาก่อน 10. การตายทับถมของพืชจากโรคระบาดสามารถทำให้พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 5
องค์ประกอบของระบบนิเวศ 3 ระบุความสำคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในตารางต่อไปนี้ องค์ประกอบทางกายภาพ ความสำคัญ 1. อุณหภูมิ 2. แสง 3. น้ำและความชื้น 4. แร่ธาตุ 5. แก๊สต่าง ๆ 6

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!