ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยข้อ2.1หน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา (ว30241) เรื่อง การศึกษาทางชีววิทยา 1. กิจกรรมการตั้งปัญหาและสมมติฐาน โดยให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ (โจทย์จากหนังสือชีววิทยา หน้า 19) นักเรียนกลุ่มหนึ่งสังเกตได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกในที่ร่มจะเจริญเติบโตได้น้อยกว่าต้นไม้ที่ปลูกบริเวณ กลางแจ้งที่มีแสงแดดและต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำจะเจริญเดิบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้รับการรดน้ำ นักเรียนกลุ่มนี้จึงเกิดความสงสัยว่า แสงแดดและน้ำนั้นมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร จึงได้ศึกษาคันคว้าเพิ่มเติม จนได้ข้อมูลว่า แสงแดดและน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หากพืชได้รับแสงแดดและน้ำอย่างเพียงพอ จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ไป การเจริญเติบโตของพืชจะผิดปกติ จากนั้นจึงทดสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการศึกษาการ เจริญเติบโตของพืช โดยนำพืชชนิดเดียวกันมาปลูกในดินชนิดเดียวกัน 4 กระถาง ซึ่งมีการดูแลแต่ละ กระถางแตกต่างกัน ดังนี้ กระถางที่ 1 วางไว้กลางสนามที่มีแสงแดด และรดน้ำทุกวัน กระถางที่ 2 วางไว้ในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง และรดน้ำทุกวัน กระถางที่ 3 วางไว้กลางสนามที่มีแสงแดด และไม่รดน้ำ กระถางที่ 4 วางไว้กลางสนามที่มี วางไว้ในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง และไม่รดน้ำ จากการศึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่า พืชในกระถางที่ 1 เจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชใน กระถางที่ 2 กระถางที่ 3 และกระถางที่ 4 1.1 กำหนดปัญหาจากเหตุการณ์ที่กำหนดให้ 1.2 ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ในข้อ 1. 2 2. กิจกรรมการกำหนดตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดลอง (ให้นักเรียนดูโจทย์จากหนังสือชีววิทยา หน้า 23) 2.1 ในการทดลองนี้ จงหา ตัวแปรควบคุม ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!