สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ประวัติของพระโสณะเเละพระอุตตระ

คะแนนเต็ม 10 แบบฝึกที่ 5 ศึกษาประวัติของพระโสณะและพระอุตตระ แล้วตอบคำถาม (2) ดินแดนสุวรรณภูมิคือบริเวณ พื้นที่ใดในปัจจุบัน (1) สาเหตุใดที่ทำให้พระโสณะและ พระอุตตระเดินทางมายัง ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้ สัด เลือกให้พระเกระเมช1 (3) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยอย่างไร (4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระโสณะและพระอุตตระ 5) นักเรียนนำคุณธรรมของพระโสณะและ พระอุตตระมาเป็นแบบอย่างในการ ดำเนินชีวิตได้อย่างไร จงยกตัวอย่าง ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร 11 กะ ที่ยเหเทียน ปี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!