สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ 😭😭

4 ศวรามหนาแนน(3) ตัวซยางโฆทย์ รัตถน์ปิตห ง ตถุษันิตหนึ่งฝีความหน่าแน่น 15 @/๐๓” มรส 300 รัตถุขิ้นนี้ฆีปฐิมาตรเท่าไต 1: 0 ๆ๐ เล: เซฒ 0ปปค๓ นน 850 . ญา ร น ท น 2 จัตยุษนิตหนึ่งฝีฑวามหนาแน่น 0.5 2/๐๓” มวล 60 ฏู รัตถุนึ้นนี๊มีปมาตรเทาไต . 5. วัตถุนนิตหนึ่งมีศวามหนาแนน 0.5 4/๐๓” มรส 100 ฐู จัตถุขิ้นนี้ผีปริมาตรเท่าไต ----------- ---- ----- '--------------- ไมพญตลคัคหพคคเพรารรขัดงหอคคุคะอุบกัเครรจรรวรค ' =-- เลอจับนรรทพชันทรล์ดคลรอรูศรเลนพัคครุคเคอรนรสนคุนสลัหงแพนคุสุพรนทรอรงคระ 6 งายล -=------- - - 0๐: : 0 500๐ นคหัรนรรครหรรรรครรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรว

คำตอบ

ใช้สูตร​ D=M/V แทนค่า​ 0.3=60/V
V=60/0.3 ดังนั้นV=200​ cm*3

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!