สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ไม่เข้าใจเลยครับ ใครพอรู้คำตอบช่วยหน่อยครับ

จ = = ปฏิบัติการที 18 (คริสตจริยธรรมที่ดั้ ต้องการปลูกฝังอบรม / ความอดทน อดกลั้น) ส ฉณ๕ส ซ่ | ฎฏบัตการที่ 17 | ย แนวนอน แนวตัง ร0 ซ่ ร 2 2 ซ่ 1. การกระทําหรืออาการทีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด 2 ด.ช. ชัยชนะถูกตัดข ขาข้างหนึ่ง แต่มี..... .ที่เข้มแจ็ง และความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิงเร้า 3 เชขามีความมุ........ พยายามทีจะดําเนินชีวิตโดยการ เหลือตนเองให้มากที่สุด 6. ผู้ทีมีความอตทนและอดกลันจะแสว ] วามพร้อมทางด้า นทรัพย์สินและฐานะทาง ห ในทางทีเหมาะสม บันทึกว่า โยบเป็นคนดี... . 7. กําลัง 9. ทาง ช่องทาง ตวปพระพรจากพระเจ้าเพิ่มพูนเป็น 11 แซ ชัยชนะมีค เซ็นล่อแหลมอันตราย 12 โตชิ่น เติบใหญ่ บความรู้สึกให้อดทน 14. ความทุกข์ยาก ลั้นจะอยูภายใต้! | มทุ อดกลันจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 15. เข้ารับความรู้จาญ 16. ยอมรับสภาพเ 17. โยบได้รับกา รเสริญว่าเป็นคนดีรอบคอบ............... เจ้า องโยบต้องประสบสถานการณ์ที่. ---ให้ชีวิตของโยบกลับสู่สภาพดี ซ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!