สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่า🥺🙏🏻

ชือ.ฉัซญิธา. ใบงานที่9 ลี่ : ชื่อตง เวีหารลี วิคแจ้ เจอง ตอบคําถามเกียวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญา ซี คําชื่แจง เติมคําห ช 1 0 จ อข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี่ให้ถูกต้อง กษารหางจัดคือ 00 2 ต 2. การบริหารจิตเป็นการฝึกให้เกิค .. สื่อลิ,รี 56 9 ฯ 3ะ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่จะเกิดต ามมา คอ....... ฮ่ ๓๑เ2 ล ลง, ส ล๓๓๑รจี้ 4 4. เมือบุคคลฝึกบริห ารจิตจนสงบตั้งมั่นแล้ว จะมผลตอจตดงน คอ. 5. การตั้งสติกําหนคพิจารณากาย หมายถึง 5851โฝ =. ซ่| เฉ ค ซ่ ฒ = 1 6. การเดินจงกรม เป็นการตั้งสติกําหนดที่เท้าขณะก้าวเดิน โดยขณะก้าวเท้าขวาก็บริกรรมว่า ซู 4 ๑ ' - 1 ขณะกาวเทาซายกบรกรรมวา... ล.%2. 0 =@ ร๓ ,ซรี ช่ ฆ - การปฏิบัติธรรมด้วยการบริหารจิต เป็นการฝึกธรรมให้เกิดผลต่อจิตใจของบุคคล คอ - ส เก 0 10 การอ่านหนังสือจัดเป็นปัญญาประเภท2 11. ปัญญาทีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ เรียกว่า 8. ซ่ ข ๆ.” ฆ 12 การทํากรรมฐานทีมุ่งหวังให้เกิปัญญาคือ 1 7โ1ฝสญ9ญ ' 5 = ฆ 9 ” ๑ -, ผา 13. การคิดที่สร้างปัญญาในระดับธรรมคาได้จะต้องคิดในลักษณะดังนี้ ฉี่๐ 4 ๑ = ล จ 9. ศั , 14. ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการลงมือกระทําด้วยตนเอง ต้องอาศัยองค์ประกอบทีสําคัญ . 6 ใไปประการ คีอ 2022005๑5๑๐๓ก030๐309ู“011! 15. ประโยชน์ที่จะ ได้รับจากการเจริญปัญญา เช่น ..2..2062060660606556333ลแลลลลวอคลล5วออลอง99588อ85แล:)
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!